проект рішення "Про передачу в оренду майна комунальної власності Вікторівської сільської територіальної громади"

проект рішення "Про передачу в оренду майна комунальної власності Вікторівської сільської територіальної громади"

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення сільської ради «Про передачу в оренду

майна комунальної власності Вікторівської сільської

територіальної громади»

 

І. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати        

шляхом державного регулювання

Проект рішення сільської ради «Про передачу в оренду майна комунальної власності Вікторівської сільської територіальної громади» розроблений з метою приведення процедури передачі комунального майна в оренду у відповідність до законодавства України та удосконалення нормативно-правового регулювання в частині здійснення контролю за збереженням та ефективним використанням комунального майна.

Надання в оренду комунального майна регулюється Законом України «Про оренду державного і комунального майна» .

Слід зазначити, що частиною 3 статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що органи місцевого самоврядування діють лише на підставі, у межах повноважень та у способи, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до їх відання.

Статтею 23 Господарського кодексу України встановлено, що органи місцевого самоврядування здійснюють свої повноваження щодо суб’єктів господарювання виключно в межах, визначених Конституцією України, законами про місцеве самоврядування та іншими законами, що передбачають особливості здійснення місцевого самоврядування.

Таким чином, проблема – у необхідності вдосконалення процедури надання в оренду  майна комунальної власності Вікторівської територіальної громади згідно законодавства.

Основні групи (підгрупи), на які справляється вплив при підготовці проекту рішення:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

         Враховуючи викладене, проект рішення сільської ради «Про передачу в оренду майна комунальної власності Вікторівської сільської територіальної громади» потребує прийняття.

 

ІІ.Визначення цілей державного регулювання

Основною метою розробки проекту рішення є  приведення процедури передачі комунального майна в оренду у відповідність до норм чинного законодавства та удосконалення організаційних механізмів забезпечення контролю за станом майна комунальної власності сільської територіальної громади.

 

ІІІ.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення            встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

 1.Визначення альтернативних способів 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Збереження чинного регулювання

(Альтернатива 1)

 

Рішення не приймалося

Обраний спосіб

(Альтернатива 2)

 

Прийняття проекту рішення  «Про передачу в оренду майна комунальної власності Вікторівської сільської територіальної громади» дозволить вирішити існуючу проблему на території села Вікторівка.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не передбачаються

Зменшення надходжень до сільського бюджету

Альтернатива 2

Затвердження порядку передачі комунального майна в оренду з дотриманням вимог чинного законодавства. Збільшення надходжень до сільського бюджету.

Відновлення комунального майна та покращення зовнішнього вигляду села.   

Не передбачаються

 

 

 

Не передбачаються

 

Не передбачаються

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не передбачаються

Залишається високий рівень витрат на оренду

Альтернатива 2

Можливість ефективно використовувати орендоване майно

Сплата орендної плати

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не передбачаються

Залишається високий рівень витрат на оренду, що призведе до скорочення кількості договорів оренди та підвищення цін, а отже до зменшення доступності послуг, які надаються суб’єктами господарювання – орендарями комунального майна

Альтернатива 2

Вирішення проблеми на території села Вікторівка.

Прозорість процесу передачі в оренду об’єктів комунального майна.

Не передбачаються

 

 

Не передбачаються

 

         Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок регуляторного акта»)

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

Х

Альтернатива 2

Х

 

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на здійснення незалежної оцінки, гривень

*

*

 Визначити неможливо, оскільки суб’єкти оціночної діяльності діють за договірними відносинами

 

Обраний спосіб є найбільш ефективним, так як зазначеним нормативно-правовим актом буде визначено єдиний порядок передачі комунального майна в оренду для усіх установ, в управлінні яких перебуває комунальне майно, та посилено контроль за його збереженням і ефективним використанням, а також прийняття проекту рішення забезпечить приведення процедури передачі комунального майна в оренду у відповідність до законодавства України. Альтернативою такого способу державного регулювання є залишення ситуації без змін, що призведе до послаблення ролі сільської ради як власника та залишення передачі комунального майна в оренду без належного контролю.

Розробка проекту відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми у цілому та принципам державної регуляторної політики.

Затвердження цього регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей, починаючи з дня набрання ним чинності.

 

IV. Вибір найбільш оптимального

альтернативного способу досягнення цілей

Єдиним способом розв’язання вищезазначеної проблеми, що відповідає потребам та забезпечує поступове досягнення встановлених цілей, є видання зазначеного регуляторного акту.

Обраний спосіб відповідає діючому законодавству, зокрема, статтям 26 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Оскільки визначена проблема продовжує існувати і не може бути розв’язана

 

 

Альтернатива 2

4

Оптимальний варіант збалансування інтересів держави, громадян (мешканців села) та суб’єктів господарювання

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Не передбачаються

Зменшення ефективності використання комунального майна сільської територіальної громади; зменшення надходжень до сільського бюджету, матеріальні збитки усіх сторін

Визначена проблема продовжує існувати і не може бути розв’язана, не враховує інтереси жодної із сторін

Альтернатива 2

Забезпечено баланс інтересів держави, громадян (мешканців села) та суб’єктів господарювання

Не передбачаються

Досягнення цілі прийняття регуляторного акта, а також реалізація належним чином владних повноважень, оптимальне врахування інтересів кожної із сторін

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Аргументи для переваги відсутні

Відсутні.

Альтернатива 2

Причини для відмови відсутні. Обрана альтернатива є найбільш раціональним варіантом врахування інтересів всіх основних груп, на яких проблема

справляє вплив.

У разі зміни зовнішніх факторів відповідний регуляторний акт може бути переглянутий

 

 Обраний спосіб відповідає вимогам діючого законодавства, а також дозволить впорядкувати правові відносини між Вікторівською сільською радою та з суб’єктами господарювання із врахуванням інтересів всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив. Видання запропонованого регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей, починаючи з дня набрання ним чинності.

 

V. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання вищезазначеної проблеми шляхом прийняття

запропонованого регуляторного акта

    Для досягнення цілей, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, проектом регуляторного акта передбачено затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна комунальної власності Вікторівської сільської територіальної громади, Порядку проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності Вікторівської сільської територіальної громади, Методики розрахунку і порядку використання орендної плати за користування майном комунальної власності Вікторівської сільської територіальної громади, Типового договору оренди комунального майна, у відповідності  до законодавства України.

Таким чином, регуляторний акт містить норми, які сприятимуть удосконаленню нормативно-правового регулювання орендних відносин комунального майна шляхом приведення процедури передачі комунального майна в оренду у відповідність до вимог чинного законодавства.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

- забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення на офіційному  веб-сайті Вікторівської сільської ради (mankrada.org.ua) в розділі «Регуляторна політика» для обговорення та отримання пропозицій та зауважень від зацікавлених фізичних та юридичних осіб протягом одного місяця.

 

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати

або виконувати ці вимоги

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Негативного впливу на дію регуляторного акту не передбачається.

Оцінка можливості впровадження акта та виконання вимог акта суб’єктами господарювання висока.

Реалізація запропонованого проекту не потребує додаткових витрат з сільського бюджету.

 

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акту не обмежений у часі.

Зміна терміну дії акта можлива в разі зміни правових актів, на вимогах яких базується проект.

Регуляторний акт набирає чинності з моменту його прийняття.

 

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозовані показники результативності регуляторного акта:

- розмір надходжень до Вікторівського сільського бюджету, що пов’язані з дією акта;

- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта;

- кількість звернень до Вікторівської сільської ради .

 

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 Базове відстеження результативності зазначеного вище регуляторного акта здійснюватиметься до дня набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій, зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності акта планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, за яким відбуватиметься порівняння показників базового та повторного відстеження. У результаті виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії цього акта, такі питання будуть урегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичні відстеження планується здійснювати один раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із зазначенням аналогічних показників, установлених під час повторного відстеження.

 

 

 

Сільський голова                                                               В.В.Нечеснюк                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

                                                                                           

 

ВІКТОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА                                          МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

 

від  ________                               №      

 

Про передачу в оренду майна

комунальної власності Вікторівської

сільської територіальної громади

 

            Відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України,  Закону України «Про оренду державного та комунального майна», пункту 31 статті 26, частини 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи Постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. № 629 «Про затвердження Методики оцінки об’єктів оренди», від 04 жовтня 1995 р. № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу»,  з метою врегулювання господарських відносин щодо використання об’єктів комунальної власності Вікторівської сільської територіальної громади, вдосконалення організації договорів майнових відносин,  сільська рада вирішила:

 

  1. Затвердити:

         1.1. Положення про порядок передачі в оренду майна комунальної власності Вікторівської сільської територіальної громади (додаток 1).

  1.2. Порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна Вікторівської сільської територіальної громади (додатком 2).

         1.4. Методику розрахунку і порядку використання орендної  плати за користування майном комунальної  власності  Вікторівської сільської територіальної  громади (додаток 4).

           2. Рішення сільської ради від 15.08.2012 № 16-5/VІІ «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна комунальної власності сільської ради» вважати таким, що втратило чинність.

          3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань комунальної власності, соціально-економічного та культурного розвитку села, аграрної політики, земельних відносин, екології та природних ресурсів. 

 

 

Сільський голова                                                               В.В.Нечеснюк

 

                                                                                              Додаток1                                                                                                                                         до рішення сільської ради

від_______ №______

 

Положення

про порядок передачі в оренду майна комунальної власності

Вікторівської сільської територіальної громади

 

1. Загальні положення

        

         1.1. Положення про оренду об'єктів комунальної власності Вікторівської сільської територіальної громади  (далі - Положення) розроблене на підставі Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», «Про оцінку майна, майнових прав та професійно-оціночну діяльність в Україні» та інших нормативно-правових актів.

         1.2. Організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майна підприємств, установ та організацій, заснованих на майні, що перебуває у власності територіальної громади с.Вікторівка (надалі - підприємства), у тому числі цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів, регулюються нормами Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

         1.3. Це Положення регулює організаційні, правові та майнові відносини між орендодавцем та орендарем, пов'язані з передачею в оренду та суборенду нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень), що належить до комунальної власності Вікторівської сільської територіальної громади.

         1.4. Передача в оренду комунального майна Вікторівської сільської територіальної громади здійснюється на конкурсних засадах, крім винятків, передбачених цим Положенням.

         1.5. Орендодавцем об'єктів комунальної власності Вікторівської сільської територіальної громади  є Вікторівська сільська рада.

 

2. Терміни та визначення

        

         Наведені нижче терміни у цьому Положенні вживаються у такому значенні:                                                                                                                 балансоутримувач – підприємство, на балансі якого перебуває об'єкт майна власності територіальної громади (об'єкт оренди);      

         довгострокова оренда – засноване на договорі оренди платне строкове користування майном, яке необхідне орендареві для здійснення підприємницької або іншої діяльності, терміном більше десяти років;

         договір оренди – домовленість між орендодавцем та орендарем, укладена згідно з вимогами законодавства України у формі, встановленій законодавством України, згідно з якою орендодавець передає або зобов'язується передати орендареві майно у користування за плату на певний строк;                                                                                                                                    експерт - суб’єкт оціночної діяльності - суб’єкт господарювання, який здійснює оцінку відповідно до законодавства з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні;              

         експлуатаційні витрати - це витрати балансоутримувача або орендодавця, пов’язані з експлуатацією наданого в оренду об’єкта;    

         інформаційне повідомлення про укладення договору оренди на вільні нежитлові приміщення – повідомлення у засобах масової інформації про намір передати в оренду об’єкт нерухомого майна;                                                  

         користування – засноване на договорі, відмінному від договору оренди, користування майном відповідно до вимог законодавства України;

         короткострокова оренда – засноване на договорі оренди платне строкове користування майном, яке необхідне орендареві для здійснення підприємницької або іншої діяльності, терміном до трьох років включно;       

         нежитлове приміщення - простір у будівлі (будинку, споруді, тощо), обмежений з усіх сторін захисними конструкціями: стінами (у тому числі з вікнами і дверима), стелею (перекриттям) і підлогою, що не використовується для проживання;                                                                                                     

         незалежна оцінка – оцінка майна, що проведена суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання;

.        об’єкти оренди – нерухоме комунальне майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно (машини, устаткування, інші облікові одиниці основних засобів), за винятком тих об’єктів, які не можуть бути об’єктами оренди відповідно до чинного законодавства України;    

         оренда – засноване на договорі платне строкове користування майном, яке необхідне орендареві для здійснення підприємницької та  іншої діяльності;          орендодавець – орган, уповноважений управляти майном територіальної громади с.Вікторівка, включно з його передачею в оренду, або інший орган, якому такі повноваження передані у визначених межах та умовах їх здійснення;        орендар – фізична та юридична особа, визначена ст. 6 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

         Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладання договору зобов’язана зареєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності.

         При державній реєстрації про припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб шляхом ліквідації розглядається питання щодо припинення дії договору оренди і повернення майна Орендодавцеві за актом приймання-передачі;

         орендна плата – платіж, який вносить орендар за користування майном, переданим йому в оренду, незалежно від наслідків своєї господарської чи іншої діяльності;

         поточний ремонт будівлі – комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає систематичне та своєчасне підтримання експлуатаційних якостей та попередженя передчасного зносу будівлі;                                               

         претендент на оренду – фізична чи юридична особа, яка бажає укласти договір оренди та може бути орендарем, згідно з вимогами законодавства; ремонт об’єкта оренди - комплекс робіт із відновлення стану об’єкта та (або) продовження його довговічності;                                                                      

         суборенда – засноване на договорі строкове платне користування майном, яке передається орендарем в оренду третій особі ( в межах основного договору оренди);                                                       

         тимчасова оренда - договірне користування об’єктом, із визначенням терміну, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов’язки. При тимчасовій оренді розраховується добова або погодинна орендна плата за користування об’єктом;                                                           

         термін оренди - строк платного користування об’єктом, який визначається за погодженням сторін і обумовлюється в договорі оренди і не може бути меншим ніж п’ять років, якщо орендар не пропонує менший термін.

 

3. Ініціатива щодо оренди майна та порядок її розгляду

        

         3.1 Надання в оренду та внесення змін у діючі договори оренди комунального майна територіальної громади здійснюється за ініціативою фізичних та юридичних осіб, а також за пропозицією виконавчого комітету, установ та організацій на балансі яких знаходиться комунальне майно – балансоутримувачів сільського комунального майна.

         3.2 Питання про надання в оренду вільних приміщень, за ініціативою балансоутримувачів, повинне бути винесене на розгляд конкурсної комісії на право укладення договору оренди комунального майна територіальної громади села не пізніше 30 днів з моменту публікації в місцевій пресі інформації про наявність вільних нежитлових приміщень. Пропозиції балансоутримувачів повинні містити індивідуальні характеристики майна (площу, поверховість, балансову вартість, адресу, цільове використання), і мають бути адресовані орендодавцю.

         3.3.Надання в оренду та внесення змін у діючі договори оренди комунального майна може здійснюватись за ініціативою виконавчих органів, які здійснюють управління діяльністю балансоутримувачів, у тому числі стосовно нежитлових приміщень, які перебувають на балансі комунальних підприємств села.

         3.4.Пропозиції щодо оренди майна від претендентів на оренду та балансоутримувачів майна подаються до виконавчого комітету сільської ради, згідно додатку 1 до цього Положення.

         3.5. Фізичні та юридичні особи, які виявили бажання бути орендарями та укласти договір оренди, направляють заяву у довільній формі на ім’я сільського голови чи орендодавця (балансоутримувача) стосовно бажання орендувати нерухоме майно, проект договору оренди, а також інш документи:

         - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб;

         - копії установчих документів орендаря для юридичних осіб/копії сторінок паспорта для фізичних осіб;

         - копії ліцензії орендаря на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

         3.6. Виконавчий апарат сільської ради у разі подання клопотання та повного преліку документів протягом 7 днів перевіряє:

         - комплектність документів, наданх орендарем;

         - відповідність умов проекту договору оренди типовому договору та іншим вимогам законодавства;

         - розрахунки орендної плати.

         3.7. Розгляд заяв про намір узяти в оренду майно здійснюється протягом місяця з моменту надходження до виконавчого апарату сільської ради матеріалів від орендаря.

         За результатами розгляду питань щодо оренди комунального майна сільська рада інформує орендаря про своє рішення (дозвіл на передачу майна в оренду – рішення сесії сільської ради, або відмова).

         У разі відмови у передачі майна в оренду сільська рада надає заявнику  мотивовану та обгрунтовану відповідь.

         3.8. Розгляд питання про надання дозволу на право оренди може бути призупинено у разі, якщо надані орендарем документи:

         - не містять повного комплекту необхідних документів та/або не відповідають вимогам цього Положення;

         - містять суперечності;

         - виникла необхідність підтвердження (уточнення) відомостей.

         Після виявлення недоліків орендарю направляється лист-поідомлення з відповідним обґрунтуванням.

         Строк розгляду питання про надання дозволу на право орееди поновлюється з моменту надходження до виконавчого апарату сільської ради останнього документа.

         3.9. За наявністю заяв про оренду майна від двох або більше фізичних чи юридичних осіб на один і той же об’єкт оренди (за умови відсутності серед поданих заяв, заяви про оренду від бюджетної установи, організації), орендар визначається на конкурсних засадах відповідно до положення про проведення конкурсів на укладення договору оренди комунального майна Вікторівської сільської територіальної громади, затвердженого рішенням сільської ради.  

         3.10. У разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п’яти днів та без права продовження строку дії договору оренди) або заяви від бюджетної установи, музею, підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національної творчої спілки або її члена під творчі майстерні), релігійної організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, громадської організації ветеранів або інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, державних та комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», Пенсійного фонду України та його органів, державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і договір оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу. Юридичним та фізичним особам в тимчасову оренду (на короткий строк – до п’яти днів) або на погодинну оренду (не більше десяти годин на тиждень) за заявницьким принципом, без проведення конкурсів.

         3.11. Орендодавець відмовляє в укладенні договору оренди в разі, якщо:                       - встановлено заборону на передачу майна в оренду;

         - прийнято рішення про ліквідацію (реорганізацію) орендодавця;                                                                                          

         - прийнято рішення про укладення договору оренд майна з бюджетною установою;

         - прийнято рішення про відчуження майна або передачу на баланс іншому підприємству, установі, організаці;

         - не прийнято відповідне рішення сільською радою;

         - є інші підстави, передбачені чинним  законодавством України.

         Перелік обставин, які можуть бути підтавою для надання відмови у передачі майна в оренду, не є вичерпним та може бути визначений сільською радою залежно від конкретної ситуації.

         3.12. У разі подання заяви, оформленої з порушенням вимог цього Положення, орендодавець у 10-ти денний термін з дати її надходження, повертає претенденту на оренду подану ним заяву разом з доданими до неї документами, з відповідними обґрунтуваннями щодо повернення.

         3.13. Не можуть надаватися в оренду об’єкти сільської комунальної власності  суб’єктам підприємницької діяльності, з якими вже були попередньо розірвані договори оренди за рішенням суду, або які раніше допускали порушення умов договору оренди.

         3.14. При належному виконанні умов договору оренди орендар має переважне право на продовження договору оренди на новий термін, в тому числі орендарі, які визначені на конкурсних засадах за рішенням сільської ради. При цьому, власник майна має право пропонувати орендарю додаткові умови, зокрема по орендній платі.

         3.15. Секретар сільської ради на підставі поданих заяв, а в разі проведення конкурсу на оренду об`єкта комунального майна – на підставі протоколу конкурсної комісії,  готує проект рішення власника або уповноваженого ним органу про передачу майна комунальної власності сільської територіальної громади в оренду.

         3.16. Рішення про надання дозволу на укладення договору на право користування (найму, оренди) приймається сесією сільської ради за заявницьким принципом або за результатами конкурсу.

         3.17. Рішення сільської ради про надання дозволу на укладення договору на право користування (найму, оренди) є підставою для укладення договору між балансоутримувачем та орендарем.

          

4. Істотні умови та особливості укладення договору оренди

        

         4.1. Істотними умовами договору оренди є:                                                    

         - об’єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації);                             - термін на який укладається договір оренди;                                                

          - орендна плата з врахуванням її індексації та пені за несвоєчасну сплату;         - порядок використання амортизаційних відрахувань, якщо їх нарахування передбачено законодавством;                                                        

         - відновлення орендованого майна та умови його повернення;                    

         - виконання зобов’язань;                                                                              

         - забезпечення виконання зобов’язань – неустойка (штраф,пеня), порука, завдаток, гарантія, тощо;                                                                                      

         - порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об’єкта оренди;                                               - відповідальність сторін;                                                                                          - страхування орендарем взятого ним в оренду майна;                                           

         - обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна.

         4.2. Окрім вищевказаних умов у договорі оренди комунального майна можуть бути передбачені такі умови:                                                                       

         - попередня оплата за оренду комунального майна у терміни, встановлені договором;                                                                                                                                          - відшкодування витрат з незалежної оцінки та проведення страхового захисту об’єкта оренди;                                                                                         

         - термін внесення орендної плати;                                                                    

         - обов’язок орендаря здійснити капітальний (за домовленістю сторін із застосуванням спеціального порядку сплати орендної плати) чи поточний ремонт об’єкта оренди згідно з вимогами законодавства України;                      

         - своєчасна сплата всіх належних комунальних платежів;                      

         - передача орендованого майна у суборенду лише за погодженням з орендодавцем.

         4.5. Підставою для заключення договору є рішення сільської ради про надання дозволу на укладення договору на право користування майном сільської комунальної власності.

         4.6. Договір оренди укладається між орендарем та орендодавцем в письмовій формі, згідно Типової форми Договору оренди майна комунальної власності Вікторівської сільської територіальної громади, додаток 2 до Положення.

         4.7. У договорі визначаються права і обов’язки орендаря та орендодавця.

         4.8. При укладенні договору оренди за згодою орендаря та орендодавця в тексті договору оренди можуть бути включені інші умови договору оренди, які не суперечать чинному законодавству України та Типовій формі договору оренди.

         4.9.Орендар здійснює нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію цього Договору (якщо це передбачено законодавством) за рахунок своїх коштів.

         4.10. Продовження терміну дії договору оформляється додатком до договору.                                                                                                          

         4.11. Реорганізація орендодавця не є підставою для зміни умов чи розірвання договору оренди.                                             

          4.12.Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту договору.

         4.13. Договір повинен бути підписаний у 10-ти денний термін з дня прийняття рішення сільської ради про надання об'єкта в оренду.

         4.14. У разі безпідставного ухиляння орендаря від підписання договору, після одержання ним примірників договору, секретар сільської ради готує проект рішення про втрату чинності попереднього рішення.

 

5. Передача об’єкта оренди

        

         5.1. Передача об'єкта оренди орендодавцем орендареві здійснюється у строки і на умовах, визначених у договорі оренди.

         5.2. Орендоване майно (крім таких видів нерухомого майна, як приміщення, частини будівель, споруд, а також іншого окремого індивідуально визначеного майна) включається до балансу орендаря із зазначенням, що це майно є орендованим.

         5.3. Орендовані приміщення, частини будівель, споруд та інше окреме індивідуально визначене майно залишаються на балансі підприємства чи господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації), із зазначенням, що це майно передано в оренду, та зараховується на позабалансовий рахунок орендаря із зазначенням, що це майно є орендованим.

         5.4. Якщо орендодавець у строки і на умовах, визначених у договорі оренди, не передасть орендареві об'єкт оренди, орендар має право вимагати від орендодавця передачі об'єкта та відшкодування збитків, завданих затриманням передачі, або відмовитися від договору і вимагати відшкодування збитків, завданих йому невиконанням договору оренди.

         5.5. Орендодавець зобов'язаний передати орендарю об'єкт оренди в комплекті та у стані, що відповідають істотним умовам договору оренди та призначенню майна, і повідомити орендаря про особливі властивості та недоліки майна, які йому відомі і які можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, майна орендаря або інших осіб чи призвести до пошкодження самого майна під час користування ним.

 

6. Термін договору оренди

        

6.1. Термін договору оренди визначається за погодженням сторін. Термін договору оренди не може бути меншим, ніж п'ять років, якщо орендар не пропонує менший термін.

         6.2. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором.

         6.3. Після закінчення терміну договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов'язки за договором, має переважне право, за інших рівних умов, на укладення договору оренди на новий термін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідне для потреб його власника.

         6.4. У разі якщо власник має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово попередити про це орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору.

 

7. Ремонт об’єкта оренди

        

         7.1. Поточний ремонт майна, переданого в оренду, проводиться Орендарем за його рахунок, без компенсації вартості робіт з боку орендодавця. При цьому орендар за місяць до початку робіт повинен письмово повідомити орендодавця про початок та склад ремонтнх робіт.

         7.2.Капітальний ремонт майна, переданого в оренду, проводиться орендодавцем цього майна за його рахунок, якщо інше не встановлено договором.

         7.3. Якщо орендодавець майна, переданого в оренду, не здійснив капітального ремонту майна і це перешкоджає його використанню відповідно до призначення та умов договору, орендар має право:     

         - відремонтувати майно, зарахувавши вартість ремонту в рахунок орендної плати, або вимагати відшкодування вартості ремонту;                                            - вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

         7.4. Орендар має право за письмовою згодою орендодавця та за рахунок власних коштів здійснювати реконструкцію, технічне переоснащення, поліпшення орендованого майна.

         Витрати, пов’язані з реконструкцією, технічним переоснащенням, поліпшенням орендованого майна, не зараховуються  в рахунок орендної плати та не підлягають компенсації.

         7.5. Якщо орендар допустив погіршення стану орендованого майна або його загибель, він повинен відшкодувати орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель майна сталися не з його вини.

         7.6. Орендар має право залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого айна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від орендованого майна без заподіяння йому шкоди.

         7.7. Вартість поліпшень орендованого майна, зроблених орендарем за рахунок власних коштів за згодою або без згоди орендодавця, які не можна відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, компенсації не підлягають.

 

8. Орендна плата

        

         8.1. Орендар за користування об'єктом оренди вносить орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності.

         8.2. Орендна плата визначається за «Методикою розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Вікторівської сільської територіальної громади», або за результатами проведеного конкурсу.

         8.3. Порядок і терміни внесення орендної плати.                            

         8.3.1.Строки внесення орендної плати визначаються у договорі.       8.3.2.Один раз в квартал балансоутримувач та орендар проводять звірку розрахунків щодо сплати орендної плати за звітний квартал з врахуванням індексу інфляції. У випадку, якщо за звітний квартал орендар не сплачував орендної плати, або сплата орендної плати проводилася не в повному розмірі, то орендар зобов'язаний погасити недоїмку платежу по орендній платі в 7-ми денний термін з дня отримання письмового повідомлення від орендодавця.      8.3.3. У випадку, якщо орендар має заборгованість з орендної плати, що рівна чи перевищує трьохмісячний розмір орендної плати за оренду об'єкта оренди або не виконує умови Договору, балансоутримувач вправі за взаємною згодою або в судовому порядку достроково припинити дію Договору.                  8.3.4. У випадку закінчення дії Договору приміщення чи дострокового припинення, орендар сплачує на рахунок орендодавця орендну плату по день оформлення акту передачі об'єкта оренди орендодавцеві.                                          

          8.4. Питання про звільнення від сплати орендної плати, надання орендарю пільг щодо орендної плати та питання списання заборгованості з орендної плати вирішує сесія сільської ради.

         8.5. У разі, якщо орендар не може використовувати орендоване майно у зв’язку з необхідністю проведення ремонтнх робіт, за його клопотанням рішенням орендодавця на період виконання ремонтних робіт орендна плата може бути зменшена на 50 відсотків для об’єктів площею до 150 кв.м. на строк не більше 3 місяців, а для об’єктівплощею більше 150 кв.м. на строк не більше 6 місяців.

         Інформація щодо неможливості використання орендованого майна підтверджується відповідним актом, складеним орендарем та балансоутримувачем.

         Зменшена орендна плата, передбачена цим пунктом, може бути встановлена один раз протягом строку дії договору оренди.

         Перерахунок орендної плати здійснюється орендодавцем після надання оредарем документів, що засвідчують обсяг виконаних робіт, дати початку та закінчення ремонтних робіт.

         8.6. Крім орендної плати орендар сплачує:

         - податки та збори у розмірах та порядку, визначених законодавством України;

         - компенсацію витрат Вікторівської сільської ради за користування земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт оренди, та плату за комунальні послуги відповідно до договору, який укладається між орендарем та орендодавцем або відповідними особами, що надають такі послуги, а у разі встановлення орендної плати у розмірі 1 гривня на рік, експлуатаційні витрати орендодавця відповідно до договору, який укладється між орендарем та орендодавцем;

         - послуги страховика.

          

9. Суборенда

        

         9.1. Передача цілісних майнових комплексів у суборенду забороняється.

         9.2. Орендар має право передати в суборенду нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно (окреме обладнання, транспортні засоби, частину нежилого приміщення тощо), якщо інше не передбачено договором оренди, лише за рішенням орендодавця. При цьому строк надання майна у суборенду не може перевищувати терміну дії договору оренди.

         9.3. Не допускається передача в суборенду об’єктів, які передані орендарям, зазначеним в пункті 3.10 цього Положення.

         Зазначена норма не застосовується у випадках передачі в суборенду об’єктів оренди або їх частини бюджетними установами.

         9.4. До договору суборенди застосовуються положення про договір оренди.

 

10. Ризик випадкової загибелі та пошкодження об’єкта оренди

        

         10.1. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди несе орендодавець, якщо інше не встановлено договором оренди.

         10.2. Орендар, який затримав повернення об'єкта оренди орендодавцю, несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.

         10.3. Орендоване майно страхується орендарем на користь того учасника договору оренди, який бере на себе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди.

         10.4.Передача в оренду майна, що було застраховане орендодавцем або балансоутримувачем, не припиняє чинності договору страхування.

 

11. Припинення та розірвання договору оренди

        

         11.1. Одностороння відмова від договору оренди не допускається.

         11.2. Договір оренди припиняється в разі:                                                      

         - закінчення строку, на який його було укладено;                                          

         - банкрутства орендаря;                                                                               

         - загибелі об'єкта оренди;                                                                          

         - ліквідації юридичної особи, яка була орендарем або орендодавцем.

         11.3. Підставами для ініціювання орендодавцем розірвання договору оренди можуть бути:

         - невиконання або неналежне виконання орендарем умов договору оренди протягом трьох місяців (виникнення трьохмісячної заборгованості);

         - зміна мети використання орендованого приміщення без погодження з орендодавцем (нецільове використання);

         - передача орендованого майна без погодженням з орендодавцем та без дозволу рішення сесії сільської ради в суборенду;

         - недбале ставлення до орендованого майна, що створює загрозу його пошкодження та/або знищення;

         - інші підстави (у т.ч. передбачені договором оренди.

         11.4. Договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін.

         11.5. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України та даним Положенням.

         11.6. У разі розірвання договору оренди, закінчення строку його дії та відмови від його продовження або банкрутства орендаря він зобов’язаний повернути орендодавцеві об’єкт оренди на умовах, зазначених у договорі оренди.

         11.7. За невиконання зобов’язань за договором оренди, в тому числі за зміну або розірвання договору в одностороньому порядку, сторони несуть відповідальність, встановлену законодавчими актами Українита договором.

 

12. Захист права орендаря на орендоване майно

        

         12.1. Орендареві забезпечується захист його права на майно, одержане ним за договором оренди, нарівні із захистом, встановленим законодавством щодо захисту права власності.

         12.2. Орендар може зажадати повернення орендованого майна з будь-якого незаконного володіння, усунення перешкод у користуванні ним, відшкодування шкоди, завданої майну громадянами і юридичними особами, включаючи орендодавця.

 

13. Контроль за використанням майна, переданого в оренду, та використанням умов догвору оренди

 

13.1. Орендодавець та балансоутримувачі здійснюють контроль за використанням майна, переданого в оренду, та документальний контроль своєчасності надходження орендної плати до бюджету.

Контроль здійснюється шляхом документальної або фактичної перевірки умов виконання договору оренди та використання орендованого майна.

Орендодавець здійснює контроль за виконанням орендарями умов договору оренди і, у разі виникнення заборгованості з орендної плати або інших платежів, вживає заходи щодо погашення заборгованості, в тому числі проводить відповідну претензійно-позовну роботу.

13.2. Представники Вікторівської сільської ради мають право здійснювати планові та позапланові перевірки виконання умов договорів оренди майна.    

Позапланові перевірки здійснюються у разі надходження заяв від фізичних та юридичних осіб. У процесі перевірки виконання умов договорів оренди може бути здійснена фото- або відеофіксація стану та умов використання об'єкта оренди.

   13.3. У разі виявлення фактів порушення орендарем умов договору оренди виявлені порушення повинні бути негайно  усунуті. В іншому випадку орендодавець повинен проводити претензійно-позовну роботу відповідно до чинного законодавства.

 

14. Заключні положення

        

         По всіх питаннях, що не врегульовані даним Положенням, сторони керуються діючими законодавчими актами України.

 

 

 

Сільський голова                                                                 В.В.Нечеснюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення

Типовий договір

оренди комунального майна

 

с.Вікторівка                                                                            ___________________

                                                                                                                                         (число, місяць, рік)

            Даний Договір укладений на підставі дозволу, наданого рішенням Вікторівської сільської ради від  __________________ №_____.

             

Ми, що нижче підписались, _____________________________________________

                                                   (повна назва організації – орендодавця)

ідентифікаційний код ЄДРПОУ________________________, місцезнаходження якого:_______________________________________(далі “Орендодавець”) в особі 

                                                         (адреса)

______________________________________________________________________,

                                                  (посада, П.І.П)

що діє на підставі  ___________________________________________, з одного боку, та  

                                 (назва документа: статуту, довіреності, наказу № тощо)

__________________________________________________________________

                                                  (повна назва Орендаря )

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ  ________________________, місцезнаходження якого:_____________________________________________________ (надалі “Орендар”)

                                                                         (адреса)

в особі________________________________________________________________,

                                                                                            (посада, П.І.П)

що діє на підставі _____________________________________________ , з іншого боку,

(назва документа: статуту, довіреності тощо)

уклали цей Договір про наведене нижче:

 
Стаття 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

            1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користуванняркомунальнермайно   _______________________________________        

                                                                                                    (повна назва)

(далі - Майно) загальною площею ________ кв. м, розміщене за адресою: _____________________________________________________________________________, на _____________ поверсі(ах) __________________________(будинку, приміщення, будівлі)_________________________________, що перебуває на балансі _________________________ , вартість якого згідно з висновком про вартість майна (актом оцінки[1]) від „______” ___________ 20___ р. становить  за незалежною оцінкою (залишковою вартістю) станом на  “_____”________ 20__ р.,  __________________________грн.                                   1.2. Майно  передається в оренду з метою[2] використання   метою[3] використання _____________________________________________________________________.

   1.3. Стан Майна на момент укладення договору (потребує / не потребує поточного або капітального або поточного і капітального ремонту) визначається в акті приймання-передачі за узгодженим висновком Орендодавця і Орендаря.

   1.4. Оподаткування орендної плати здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

 
Стаття 2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА ОРЕНДАРЮ                                                                     

   2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у Договорі, але не раніше дати підписання Сторонами цього Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк не менше ніж три роки – не раніше дати державної реєстрації Договору) та акта приймання-передачі Майна.

   2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення у Орендаря  права власності на це Майно, розпорядження ним. Власником Майна залишаються територіальні громади сіл та селищ району, органом   управління – районна рада, а Орендар лише користується ним протягом строку оренди.

   2.3. Передача Майна в оренду здійснюється за вартістю згідно з висновком про вартість майна.

   2.4. Обов’язок щодо складання акта приймання-передачі покладається на Орендодавця.

 

Стаття 3. ОРЕНДНА ПЛАТА

   3.1. Орендна плата визначена на підставі[4] Методики розрахунку і використання плати за оренду майна комунальної власності Вікторівської територіальної громади, затвердженої  рішенням сільської ради від _____________ №_________ (далі – Методики розрахунку),  і  становить  без ПДВ за базовий місяць розрахунку ________________ 20__ р. __________ грн.                                                                

   Крім орендної плати Орендар сплачує Орендодавцю за розрахунками Орендодавця: відшкодування податку на землю, відшкодування комунальних платежів, витрати на утримання будинку та прилеглої території, інші витрати за Договором про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг Орендарю.

   3.2. Нарахування ПДВ здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

   3.3. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць. Індекси  інфляції  розраховуються Державною службою статистики України.

   3.4. Орендна плата перераховується Орендарем у повному обсязі (незалежно від наслідків своєї господарської діяльності) відповідно до вимог чинного законодавства за весь час фактичного користування приміщенням щомісячно не пізніше 5 числа  місяця, наступного за звітним.

   3.5. У разі користування Майном протягом неповного календарного місяця (першого або останнього місяців оренди) добова (годинна) у випадку погодинної оплати, орендна плата за дні користування визначається згідно з чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням (годинам) користування.

   3.6. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики її розрахунку, істотної зміни стану об’єкта оренди з незалежних від сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

   3.7. Орендна  плата  перераховується до загального фонду сільського бюджету та Балансоутримувачу не пізніше 5 числа  місяця відповідно до пропорцій розподілу, установлених сільською радою і чинних на кінець періоду, за який здійснюється платіж.

   3.8. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується на користь Орендодавця відповідно до вимог чинного законодавства з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

   3.9. У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить загалом не менше ніж три місяці, Орендар також сплачує штраф у розмірі ________________овідсотківпвідосумиозаборгованості.                                                                                                                                                            (2 -7 %  прописом)          

   3.10. Надміру сплачена сума орендної плати підлягає  в  установленому  порядку  заліку  в  рахунок майбутніх платежів,  а у разі неможливості такого заліку у зв'язку з   припиненням  орендних  відносин  -  поверненню  Орендарю.   

            3.11. У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення майна за актом приймання-передачі включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов’язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, враховуючи штрафні санкції, Орендодавцю  

 

Стаття 4. ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ

ВІДРАХУВАНЬ І ВІДНОВЛЕННЯ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНа

          4.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються його Орендодавцем і використовуються на відновлення орендованих основних фондів.

   4.2. Поліпшення орендованого Майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю територіальної громади села.

   4.3. Відновлення орендованого Майна  здійснюється Орендарем відповідно до пунктів  5.10, 6.3  цього Договору.

            4.4. Невід’ємні поліпшення можуть бути здійснені Орендарем лише після отримання згоди Орендодавця на здійснення таких невід’ємних поліпшень.

             

Стаття 5. ОБОВЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

Орендар зобов’язується:

   5.1. Використовувати орендоване  Майно  відповідно  до  його призначення та умов цього Договору.

   5.2. Прийняти орендоване Майно за актом приймання-передачі.

   5.3. Свєчасно й у повному обсязі сплачувати орендну плату.

   5.4. Нести відповідальність за дотримання вимог експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки та санітарного режиму в приміщеннях відповідно до законодавчих норм.

   5.5. Забезпечувати збереження орендованого Майна та іншого майна Орендодавця, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням  нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки. Не вносити та не  зберігати в приміщеннях екологонебезпечні, отруйні, легкозаймисті, вибухонебезпечні та горючі рідини, зброю.

   5.6. Виконувати вимоги чинного законодавства, у тому числі відомчих нормативних документів та внутрішніх розпорядчих документів Орендодавця, з питань охорони праці, охорони здоров’я, пожежної безпеки та безпечної експлуатації будинків та  споруд. З метою забезпечення контролю за збереженням майна на вимогу Орендодавця надавати йому копії документів про адміністративні, технічні та організаційні заходи, що проведені  з  питань   техніки  безпеки,   пожежної  охорони   та   забезпечення   належного санітарного режиму. Відповідальність за невиконання вищевказаних вимог законодавства, а також відшкодування шкоди, заподіяної  у зв’язку з їх невиконанням, покладається на Орендаря. Забезпечити належний технічний стан систем тепло- та водопостачання в орендованих приміщеннях.

   5.7. При оренді підвальних приміщень дотримуватись правил експлуатації та ремонту інженерних комунікацій та вимог БНіП-11-104-76 зі зберігання та складування матеріальних цінностей в  підвальних приміщеннях, а також забезпечити заходи щодо захисту від аварій на внутрішньобудинкових та зовнішніх інженерних комунікаціях.

   5.8. З метою контролю стану орендованого Майна та його використання відповідно до умов Договору забезпечувати Орендодавцю безперешкодний доступ на об’єкт оренди. Для проведення планових та інших перевірок орендованого Майна допускати в приміщення представників Орендодавця, представників органу управління (сільської ради), відповідних державних служб, а також надавати всі необхідні документи, пов’язані з визначенням ставки орендної плати і відповідності напряму використання Майна за цільовим призначенням, визначеним цим Договором.

   5.9. У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією (ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця тощо), надавати своїх працівників для залучення їх до заходів щодо запобігання збиткам та ліквідації наслідків.

   5.10. Своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний та інші види ремонтів орендованого Майна (крім капітального). Ця умова Договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого Майна і не тягне за собою зобов’язання Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.  

   5.11. Забезпечувати знаходження своїх співробітників та відвідувачів тільки в орендованих приміщеннях, нести відповідальність за охорону їхнього здоров’я та належну поведінку  на території Орендодавця.

   5.12. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві орендоване Майно у належному стані, не  гіршому,  ніж  на  момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення  стану  або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря.

    5.13. У тижневий термін попереджати Орендодавця про зміну виду своєї діяльності, рахунка, місцезнаходження, телефону, а також повноважень осіб, які мають право підпису юридичних документів. У разі несвоєчасного повідомлення Орендодавця про вищезазначені зміни відповідальність за негативні наслідки покладається на Орендаря.

   5.14. На вимогу Орендодавця проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.

   5.15. Здійснити нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію речового права користування (оренди),  якщо це передбачено законодавством, за рахунок своїх коштів.

   5.16. Здійснювати    витрати,    пов'язані    з    утриманням орендованого Майна та прилеглої до будинку території,  надаванням послуг, сплатою податків та інших платежів.

    5.17. Протягом п’яти робочих днів після підписання цього Договору укласти з  Орендодавцем орендованого Майна договір про відшкодування витрат Балансоутримувача  на  утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю.

   5.18. Протягом місяця після підписання Договору оренди  відшкодувати Орендодавцю витрати за послуги з проведення  незалежної оцінки об’єктів оренди.

 

Стаття 6. ПРАВА ОРЕНДАРЯ

          Орендар має право:

   6.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

   6.2. За дозволом сільської ради та згодою Орендодавця здавати майно в суборенду. Плата  за  суборенду цього Майна, яку отримує Орендар, не повинна   перевищувати   орендної  плати  Орендаря  за  майно,  що передається  в суборенду. Різниця  між  нарахованою  платою  за  суборенду  і тією  її частиною,  яку  отримує  орендар,  спрямовується до загального фонду сільського  бюджету.       

   6.3. За погодженням з Орендодавцем за рахунок власних коштів здійснювати реконструкцію, технічне переоснащення Майна, що зумовлює підвищення його вартості, без подальшої компенсації зі сторони Орендодавця. Орендар не має права здійснювати будь-які капітальні зміни Майна.

   6.4. Орендар вправі залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди.

   6.5. Самостійно розподіляти доходи, отримані в результаті використання орендованого Майна, створювати спеціальні фонди (розвитку виробництва, соціально-культурних заходів тощо).

   6.6. За  попереднім письмовим погодженням з Орендодавцем на позначення свого місцезнаходження в орендованому приміщенні шляхом розташування відповідних рекламних вивісок, табличок, вказівних знаків, рекламних стендів (не більше 1 кв. м) на вході в орендоване приміщення (будівлю, де знаходиться орендоване приміщення) та/або інших місцях на території Орендодавця.

   6.7. Інші права, що випливають з цього Договору, або передбачені чинним законодавством.

 

Стаття  7.  ОБОВЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

  Орендодавець зобов’язується:

    7.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором за актом приймання-передачі майна, який підписується одночасно з цим Договором, а у разі оренди Майна на строк не менше ніж три роки – після державної реєстрації речового права користування (оренди).

  7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю використовувати орендоване Майно відповідно до умов цього Договору.

   7.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору переукласти цей Договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.

  7.4. У разі здійснення Орендарем невід’ємних поліпшень орендованого Майна Орендодавець зобов’язаний здійснювати контроль за здійсненням таких поліпшень.

   7.5.  Контролювати  визначення розміру  плати  за  суборенду  та спрямування її (в частині,  що перевищує суму орендної  плати  за майно,  яке  передається  в  суборенду)  до  загального фонду сільського  бюджету.

  7.6. Повідомити Орендаря за три календарних місяці до запланованої дати початку проведення капітального ремонту, за винятком випадків невідкладної необхідності.

   7.7. Інформувати Орендаря щодо рішень власника, які стосуються майна, що є об’єктом договору.

 

Стаття 8. ПРАВА ОРЕНДОДАВЦЯ

   Орендодавець має право:

 8.1. Контролювати виконання умов цього договору, наявність, стан, напрями та ефективність використання Майна, переданого в оренду за цим Договором, і у разі необхідності вживати відповідних заходів реагування.

8.2. Вносити зміни до цього Договору в частині збільшення загальної площі об’єкта оренди без дозволу сільської ради у разі, якщо таке збільшення є   уточненням технічних показників приміщень за результатами технічної інвентарізації.

8.3.  Вносити зміни до цього Договору в частині заміни орендаря (без дозволу сільської ради та повторної процедури визначення орендаря) у разі правонаступництва прав та обов’язків особи орендаря іншим суб’єктом в результаті реорганізації, перереєстрації та інших випадках, передбачених чинним законодавством, що підтверджується належним чином.

8.4. Виступати з ініціативою щодо розірвання цього Договору у разі: погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного виконання Орендарем умов цього Договору; у випадку несплати Орендарем платежів за цим Договором  більше ніж за три місяці; у випадку відмови Орендаря переглянути розмір орендної плати на підставі п. 3.6. цього Договору.

8.5. Здійснювати контроль за станом Майна шляхом візуального обстеження зі складанням акта обстеження.

8.6.  Вимагати від орендаря копії статутних документів та документів про його реєстрацію і фактичну діяльність, якщо це пов’язано з перевіркою правильності умов договору оренди.

8.7. Подати нотаріусу заяву з інформацією, що необхідна для вчинення виконавчого напису, – оригінал договору оренди та документи, що посвідчують прострочення виконання орендарем своїх зобов’язань і безспірність заборгованості, у разі прострочення виконання зобов’язань за нотаріально посвідченим договором оренди.

8.8. Інші права, що випливають з цього Договору, або передбачені чинним законодавством.

 

Стаття 9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

ЗА ДОГОВОРОМ

 9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим Договором.

 9.2. Орендодавець не відповідає за зобов’язаннями Орендаря, у тому числі й за дотримання ним вимог чинного законодавства при здійсненні своєї діяльності.

   9.3. Орендодавець не відповідає за відсутність дозвільних документів, які необхідні для здійснення діяльності орендаря в орендованому приміщенні.

   9.4. Орендодавець не несе відповідальності за нанесені Орендарю збитки внаслідок аварій інженерних комунікацій в орендованому приміщенні або за його межами, за можливі перепади напруги електроенергії (частота струму, перерви та оперативні переключення, зниження та перебої напруги та інших показників якості електроенергії) та за перебої в водопостачанні й теплопостачанні, що виникають не з його власної вини, за будь-які збитки, що прямо або опосередковано випливають з таких відключень чи перебоїв у наданні послуг, що мали місце внаслідок будь-яких незалежних від Орендодавця причин. Незважаючи на вищезазначене, Орендодавець зобов’язаний докласти оперативних зусиль для вирішення та усунення вищевказаних недоліків та мінімізувати можливі збитки.

   9.5. Орендодавець не відповідає за збереження матеріальних цінностей Орендаря, якщо інше не встановлено окремою угодою.

   9.6. Орендар не відповідає за зобов’язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим Договором.

   9.7. Орендар відповідає за своїми зобов’язаннями і зобов’язаннями, за якими він є правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за цими зобов’язаннями не може бути звернене на орендоване комунальне Майно.

   9.8. Орендар несе відповідальність за достовірність наданої ним інформації щодо свого виду діяльності, реквізитів та інше.

   9.9. Орендар несе відповідальність за дії Суборендаря перед Орендодавцем та іншими особами.

   9.10. У випадках звільнення Орендарем орендованого Майна без передачі Орендодавцю за актом Орендар несе матеріальну відповідальність за всі збитки, які виникнуть у Орендодавця у зв’язку з цим.

   9.11. У разі повернення Орендарем Орендодавцю орендованого Майна без здійснення необхідного поточного ремонту Орендар відшкодовує Орендодавцю вартість ремонту.

   9.12. Спори, які виникають за цим Договором або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

     

Стаття 10. СТРОК ЧИННОСТІ, УМОВИ ЗМІНИ

ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

   10.1. Цей Договір укладено строком на _______________________ рік (років),

                                                                                                         (прописом)

що діє   з ___ ____________ 20 __ р. до ____ ___________ 20__ р. включно.

   10.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом усього терміну дії цього Договору, у тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов’язань щодо сплати  орендної плати та нанесених збитків – до виконання зобов’язань.

   10.3. Зміни до умов цього Договору або його розірвання допускаються за взаємної згоди Сторін. Зміни, що пропонуються внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою Стороною.

   10.4. Продовження терміну дії договору оренди, строк дії якого закінчується, за умови належного виконання Орендарем своїх зобов’язань за цим Договором, відсутності заперечення Орендодавця проти продовження та при обов’язковій наявності дозволу сільської ради оформлюється додатковою угодою, яка є невід’ємною частиною цього Договору.

Якщо Орендар має бажання продовжити термін дії договору оренди, за умови належного виконання своїх зобов’язань за цим Договором, він повинен повідомити Орендодавця  про свій намір не пізніше ніж за місяць до закінчення строку договору оренди. У разі відсутності такої заяви Орендаря Орендодавець повинен протягом останнього місяця оренди та/або першого місяця після закінчення терміну дії договору оренди  поінформувати орендаря у письмовій формі про припинення договору оренди.

   10.5. Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на орендоване Майно третім особам не є підставою для зміни або припинення дії Договору, і він зберігає свою дію для нового власника орендованого Майна (його правонаступника).

   10.6. Чинність Договору оренди припиняється внаслідок:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- банкрутства Орендаря;

- ліквідації Орендаря або Орендодавця;

- у разі смерті Орендаря (якщо Орендарем є фізична особа);

- загибелі об'єкта оренди.

Договір оренди може бути розірвано достроково:

- за взаємною згодою сторін;

- за рішенням суду за ініціативою однієї із Сторін у  випадку порушення однією із Сторін зобов’язань за цим Договором, у тому числі: несплати орендних платежів протягом трьох місяців,  створення перешкод для доступу в орендоване приміщення представників Орендодавця у випадку аварій, навмисного або необережного погіршення стану орендованого Майна або іншого майна  Орендодавця з вини Орендаря, а також у інших випадках, передбачених чинним законодавством;

- в установленому законом порядку у разі настання форс-мажорних обставин (стихійне лихо, військові дії, зміни законодавства, інші обставини, які не залежать від сторін, не дозволяють виконати Договір і які не можна припинити волею однієї із сторін).

 Попередження про розірвання Договору за ініціативою однієї із Сторін повинно бути надано іншій Стороні не пізніше як за один місяць.

   10.7. У разі припинення або розірвання цього Договору орендоване Майно повертається Орендарем Орендодавцю протягом трьох робочих днів. У разі, якщо Орендар затримав повернення орендованого Майна, він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.

   10.8. Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання Сторонами акта приймання-передачі. Обов’язок щодо складання акта приймання-передачі про повернення Майна покладається на Орендаря.

   10.9. Якщо Орендар не виконує обов’язку щодо повернення Майна, Орендодавець має право вимагати від Орендаря сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування Майном за час прострочення.

   10.10. У разі припинення або розірвання цього Договору поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за власний рахунок, які можна відокремити від орендованого Майна, не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а невід’ємне поліпшення – власністю Орендодавця.

   10.11. Вартість невід’ємних поліпшень орендованого Майна, здійснених Орендарем за рахунок власних коштів за згодою Орендодавця, після припинення або розірвання цього Договору  Орендодавцем не компенсуються.

   10.12. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

   10.13. Цей Договір укладено в 2 (двох) примірниках, кожен з  яких  має  однакову  юридичну  силу,  по  одному  для Орендодавця й Орендаря.

 

Стаття 11. ДОДАТКИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

11.1. Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною.

До цього Договору додаються:

-  розрахунок орендної плати;                

- акт приймання-передачі орендованого майна;

- копія висновку про вартість майна, що передається в оренду;

- витяг з Державного реєстру щодо реєстрації Договору (у випадку оренди нерухомого майна на термін, не менший ніж три роки).

11.2. Інші додатки та зміни до Договору оренди оформлюються лише у письмовому вигляді за підписом уповноважених осіб та скріплюються печатками сторін.

         11.3. Платіжні та поштові реквізити Сторін:

 

 

 Орендодавець ________________________________________________________________

                                     

 Орендар          ________________________________________________________________

                         

 

  Орендодавець                                                                      Орендар   

                                                          

__________________________                                     _____________________

________________________                                       _____________________

_________________________                                                   _____________________

_________________________                                                   ______________________

М.П.                                                                               М.П.

 

 

 

Додаток 2

до рішення сільської ради

від_______ №______

 

Порядок

проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності Вікторівської сільської територіальної громади

 

Загальні положення

 

         1.1. Порядок проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності (далі – Порядок) розроблено відповідно до частини шостої статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», пункту 31 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших нормативно-правових актів та визначає порядок проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності Вікторівської сільської територіальної громади.

         1.2. Мета конкурсу полягає у визначенні суб’єкта, який запропонує найбільший розмір орендної плати та (або) найбільш вигідні умови сприяння соціально-економічному та культурному розвитку Вікторівської сільської територіальної громади.

         1.3. Цей порядок поширюється на такі об’єкти оренди (далі – Майно): цілісні майнові комплекси, їх структурні підрозділи, об’єкти нерухомості (окремі будівлі та споруди, нежитлові приміщення), інше окреме індивідуально визначене майно, які належать до комунальної власності Вікторівської сільської територіальної громади .

         1.4. Орендодавцем є:

         – орган, якому сільською радою надані повноваження щодо здачі в оренду комунального майна;

         – підприємства, установи та організації комунальної власності – щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 кв. м. на одне підприємство, установу, організацію та іншого окремого індивідуально визначеного майна, за наявності.

         1.5. Учасниками конкурсу можуть бути юридичні та фізичні особи, які наділені правом виступати орендарями комунального майна відповідно до чинного законодавства України.

         1.6. Організаційну роботу щодо підготовки та проведення конкурсів на право оренди Майна здійснює орендодавець.

 

2. Погодження наміру передати майно в оренду

 

         2.1. Майно може передаватися в оренду за ініціативою орендодавця чи власника майна або за наявності заяви про оренду від фізичної чи юридичної особи за умови відсутності заяви від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного майна комунальної власності в оренду поза конкурсом, якщо інше не передбачено законом.

         2.2. У разі надходження однієї заяви про оренду певного об’єкта (цілісного майнового комплексу, будівлі, споруди, групи приміщень), а іншої – про оренду частини цього об’єкта, орендодавець повідомляє другого заявника, що розглядається питання про оренду всього об’єкта.

         2.3. При наявності заяви від фізичної чи юридичної особи, яка має намір взяти в оренду майно, орендодавець протягом п’ятнадцяти днів розміщує в засобах масової інформації а також оприлюднює на веб – сайті сільської ради оголошення про намір передати майно в оренду.

         Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна.

         Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв орендодавець готує подання щодо прийняття відповідного рішення за результатами відповідного попиту на об’єкт оренди чи оголошує конкурс. У разі якщо подано одну заяву, конкурс на право оренди не оголошується і договір оренди укладається з заявником.

 

3. Оголошення конкурсу

 

         3.1. Конкурс оголошується при наявності двох або більше заяв про оренду від фізичних чи юридичних осіб, які мають намір взяти участь у конкурсі, та за умови відсутності заяви про оренду від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного майна в оренду поза конкурсом, якщо інше не передбачено законом.

         3.2. Оголошення про проведення конкурсу публікується в друкованих засобах масової інформації, а також оприлюднюється на веб-сайті Вікторівської сільської ради.

         Оголошення публікується не пізніше 20 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:

         – інформація про об’єкт (назва, місцезнаходження);

         – умови конкурсу;

         – дату, час та місце проведення конкурсу;

         – кінцевий термін прийняття пропозицій учасників;

         – перелік документів, які подаються учасниками конкурсу;

         Крім того, в оголошенні зазначається, що витрати орендодавця або іншого учасника конкурсу на проведення незалежної оцінки вартості об’єкта оренди та інших витрат пов’язаних з організацією та проведенням конкурсу компенсує переможець конкурсу за виставленими рахунками.

         3.3. Одночасно всі учасники конкурсу, що надали заяви про оренду до оголошення конкурсу, письмово повідомляються про оголошення конкурсу і необхідність подання заяви встановленого зразка, що відповідає умовам конкурсу.

4. Умови конкурсу

        

         4.1. Умовами конкурсу є:

         – стартовий розмір орендної плати;

         – ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу – відповідно до напряму виробничої діяльності підприємства);

         –   дотримання вимог експлуатації об’єкта;

         – компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого учасника на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди, її рецензування, витрат орендодавця на публікації оголошення про конкурс за виставленими рахунками, витрат на нотаріальне посвідчення договору оренди;

         –    Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу

після опублікування оголошення про конкурс.

         4.2. Іншими умовами конкурсу залежно від специфіки об’єкта оренди можуть бути:

         – здійснення певних видів ремонтних робіт орендованого майна за власні кошти без відшкодування;

         – виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб

регіону;

         – збереження (створення нових) робочих місць;

         – вжиття заходів для захисту навколишнього природного середовища з

метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта;

         – створення безпечних умов праці;

         – умови утримання та експлуатації об’єкта оренди та прилеглої території

         – надання приміщень для проведення  заходів, якщо в оренду

передається цілісний майновий комплекс (заклад культурного призначення).

         Конкурс може також передбачати інші умови, запропоновані Комісією.

         4.3. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.

         4.4. Стартова орендна плата визначається за орендними ставками, передбаченими Методикою розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності Вікторівської сільської ради.

         Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після опублікування оголошення про конкурс

 

5. Подання документів для участі у конкурсі

 

         5.1. Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:

         – заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про конкурс (якщо учасник конкурсу вже подавав заяву про оренду майна, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нову заяву встановленого зразка з пропозиціями відповідно до умов оголошеного конкурсу);

         – пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;

         – інформацію про засоби зв’язку з ним;

         – відомості про учасника конкурсу:

         а) для юридичної особи:

         – документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

         – копії установчих документів, засвідчених у встановленому порядку;

         – завірену належним чином копію звіту про фінансові результати    учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;

         б) для фізичної особи:

         – копія документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність;

         – завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

         5.2. Конверти з пропозиціями передаються голові Комісії та зберігаються у нього до дати проведення конкурсу.

         5.3. Відомості про учасників конкурсу, їх кількість не підлягають розголошенню до початку конкурсу.

 

6. Конкурсна комісія

        

         6.1. До складу конкурсної комісії (далі – Комісія) входять представники органу місцевого самоврядування, органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном.

         Комісія утворюється в кількості від п’яти до семи осіб.

         Склад комісії затверджується розпорядженням сільського голови.

         А до комісії орендодавців комунальних підприємств, установ та організацій входять члени комісії визначені та затверджені відповідним наказом керівника.

         6.2. Основними завданнями та функціями комісії є:

         – визначення умов та терміну проведення конкурсу;

         – розгляд матеріалів і пропозицій учасників конкурсу та підготовка для затвердження орендодавцем списку учасників допущених до подання конкурсних пропозицій розміру орендної плати;

         – проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону;

         – складання протоколів та подання їх на затвердження орендодавцю.

         6.3. Комісія під час своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до фахівців сільської  ради, органів місцевого самоврядування.

         6.4. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання розпорядження про її створення.

         6.5. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії,  який  призначається  з  числа представників орендодавця.

         Голова комісії у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії.

         Голова комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.

         Заступник голови комісії, який виконує обов’язки голови комісії у разі його відсутності, призначається з числа представників орендодавця.

         6.6. Протягом    семи    робочих   днів   після   затвердження орендодавцем списку учасників,  допущених до  участі  у  конкурсі, комісія  проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх  уповноважених  осіб). 

         На  засіданні  можуть  бути   присутні представники  засобів  масової  інформації  та інші заінтересовані особи. 

         Секретар комісії реєструє в  протоколі  засідання  комісії кожного  учасника  конкурсу із зазначенням дати,  часу та прізвища учасника чи уповноваженої особи і видає картку з номером учасника.

         Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку

проведення конкурсу.

         У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

         6.7. Засідання конкурсної комісії є правомочним, у разі участі в ньому не менш як трьох осіб – за чисельності комісії п’ять осіб, не менш як чотирьох осіб – за чисельності комісії шість осіб, не менш як п’ять осіб – за чисельності комісії сім осіб.

7. Процедура проведення конкурсу

 

         7.1. Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.

         7.2. Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) та інші матеріали учасників конкурсу подаються до підрозділу орендодавця, який відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, у конвертах з написом «На конкурс», запечатаних печаткою (за наявністю) учасника конкурсу.

         Ці конверти передаються голові комісії перед черговим засіданням комісії, на якому вони розпечатуються.

         7.3. Надані учасниками конкурсу матеріали і пропозиції (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) розглядаються на засіданнях комісії до проведення конкурсу з метою формування списку учасників, допущених до подання конкурсних пропозицій орендної плати.

         Орендодавець протягом робочого дня після затвердження списку повідомляє учасників конкурсу тими засобами зв’язку, які вони обрали, про їх допущення або недопущення (із зазначенням підстав) до подання конкурсних пропозицій орендної плати.

         У разі коли пропозиція тільки одного претендента відповідає умовам конкурсу, аукціон з визначення розміру орендної плати не проводиться і з таким претендентом укладається договір оренди.

         У разі відсутності пропозицій, які б відповідали умовам конкурсу, конкурс уважається таким, що не відбувся, про що орендодавцем видається відповідний наказ.

         7.4. У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного комунального майна в оренду поза конкурсом, комісія приймає протокольне рішення про укладення договору оренди із зазначеним заявником відповідно до законодавства. За наявності кількох пропозицій від таких осіб договір оренди укладається з особою, заява якої надійшла раніше.

         7.5. На дату проведення конкурсу комісія проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх уповноважених осіб) та інших зацікавлених осіб.   На цьому засіданні уповноважені особи учасників конкурсу подають свої конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаних непрозорих конвертах.

         Секретар комісії реєструє в протоколі засідання комісії кожного учасника конкурсу, який подав конкурсну пропозицію орендної плати, із зазначенням дати, часу та імені уповноваженої особи, і видає їй картку з номером учасника.    На конвертах зареєстрованих учасників конкурсу робиться відмітка про реєстрацію із зазначенням номера учасника.

         Реєстрація конкурсних пропозицій завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

         7.6. Голова комісії (у разі його відсутності – заступник голови комісії) в присутності членів комісії та зацікавлених осіб розпечатує конверти і оголошує зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів.

         Конкурсні пропозиції, у яких зазначена вартість орендної плати нижча, ніж визначена в умовах конкурсу, до уваги не беруться, а особи, які їх подали, до подальшої участі не допускаються.

         Такі конкурсні пропозиції заносяться до протоколу з відміткою «не відповідає умовам конкурсу».

         7.7. Після оголошення всіх конкурсних пропозицій орендної плати конкурс проводиться у вигляді торгів «з голосу» головою комісії (у разі його відсутності – заступником голови комісії).

         Початком цього етапу конкурсу вважається момент оголошення головою комісії найвищої орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях, яка вважається початковою платою торгів.

         Голова комісії пропонує учасникам вносити пропозиції.

         Якщо після триразового оголошення розміру орендної плати не буде запропоновано більший розмір орендної плати, голова комісії оголошує про набуття права на оренду учасником, який запропонував найвищу орендну плату.

         7.8. У процесі проведення торгів учасники конкурсу піднімають картку зі своїм номером, повернутим до голови комісії, називають свою пропозицію та заповнюють і підписують бланк пропозиції, в якому зазначаються реєстраційний номер учасника і запропонована сума.

         Забезпечення учасників зазначеними бланками покладається на секретаря комісії.

         7.9. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком, який установлюється конкурсною комісією, але не може бути меншим на 1% початкової ціни.

         Якщо після того, як голова комісії тричі оголосив останню ціну, від учасників конкурсу не надійдуть пропозиції щодо більш високої ціни, голова комісії оголошує «Вирішено», називає номер учасника, який запропонував найвищу ціну (розмір орендної плати за перший/базовий місяць оренди), оголошує його переможцем конкурсу. Інші учасники підписують бланк про відсутність пропозицій.

         7.10. Учасник який під час конкурсу порушив вимоги цього Порядку, за рішенням комісії видаляється з конкурсу, про що робиться запис до протоколу.

         7.11. Після закінчення засідання комісії, на якому визначався учасник, який запропонує найвищий розмір орендної плати, складається протокол, у якому зазначаються: відомості про учасників; стартова орендна плата; пропозиції учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються); результат конкурсу.

         Протокол не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання підписується всіма членами комісії і переможцем конкурсу.

         7.12. Протокол про результати конкурсу протягом 3 робочих днів після підписання його всіма членами комісії і переможцем конкурсу затверджується наказом орендодавця. Орендодавець протягом трьох робочих днів, після затвердження результатів конкурсу, письмово повідомляє про результати конкурсу всіх учасників і публікує їх у виданнях, в яких було надруковано оголошення про конкурс та оприлюднює на веб-сайті Орендодавця.

         7.13. Діяльність комісії припиняється у разі:     

         - відсутності заяв  про  участь  у  конкурсі  –  з  оголошеного кінцевого строку прийняття пропозицій учасників конкурсу;

         - відсутності заяв,  які  б  відповідали  умовам конкурсу, – з моменту підписання наказу або іншого розпорядчого акта про те,  що конкурс не відбувся;

         - укладення договору   оренди   з   особою,   яка   згідно   із законодавством має  право  на  отримання  відповідного  державного майна в оренду без проведення конкурсу,  або з особою,  пропозиції якої виявилися єдиними,  що  відповідають  умовам  конкурсу,  –  з моменту укладення договору;

         - проведення конкурсу  –  з  дати укладення договору оренди,  а якщо договір не укладено, – з моменту підписання наказу або іншого розпорядчого акта про припинення діяльності комісії.

         7.14. Орендодавець протягом п’ятнадцяти днів після дати затвердження ним результатів конкурсу направляє переможцю конкурсу проект договору оренди. Переможець конкурсу після отримання проекту договору протягом п’яти робочих днів повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. До умов договору оренди включаються орендна плата, запропонована переможцем конкурсу, та інші пропозиції переможця конкурсувідповідно до  Типового договору (додаток до Положення).

         7.15. У разі якщо переможцем конкурсу стане суб’єкт малого підприємництва, який провадитиме виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах, запропонована ним орендна плата визначається з урахуванням коефіцієнта, передбаченого в Методиці розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності  Вікторівської сільської терторіальної громади.

         7.16. У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди або порушення ним строку, зазначеного в пункті 7.14 цього Порядку, комісія за умови надходження від інших учасників конкурсу у визначений в оголошенні про конкурс строк пропозицій, що відповідають умовам конкурсу, скасовує раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу, виключає особу, яка порушила вимоги цього Порядку, з числа учасників конкурсу та визначає час і місце проведення додаткового засідання комісії.

         7.17. На підставі  рішень,  прийнятих  комісією  відповідно  до пункту  7.16  цього  Порядку,  орендодавець  скасовує свій наказ про визначення переможця.

         7.18. Додаткове  засідання  комісії  проводиться  на   підставі матеріалів  відкритого  засідання,  передбаченого пунктом 7.5 цього Порядку. 

         На засіданні можуть бути присутніми  учасники  конкурсу, представники  засобів  масової  інформації  та інші заінтересовані особи. 

         Новим  переможцем  конкурсу   визначається   той   учасник конкурсу,  розмір  останньої  пропозиції  якого  був  найбільшим з пропозицій  інших  учасників  конкурсу,   допущених   до   подання конкурсної  пропозиції  щодо  орендної  плати,  про що складається протокол,  який підписується  всіма  членами  комісії,  які  брали участь  у  засіданні,  і  новим переможцем конкурсу. 

         Протокол про визначення переможця конкурсу затверджується наказом орендодавця.

         7.19. Проведення конкурсу до затвердження його результатів може бути  скасовано  орендодавцем  за пропозицією конкурсної комісії у разі, коли:

         - уповноважений орган управління  об’єктом  оренди  відмовив  у передачі  майна в оренду і повідомив про це рішення орендодавцю до прийняття  комісією  рішення  щодо  умов  та  строків   проведення конкурсу;

         - об’єкт оренди  було знищено або істотно змінено його фізичний стан;

         - укладено договір відповідно до пункту 7.4 цього Порядку.

         7.20. Спори, що виникають в процесі реалізації цього Порядку, вирішуються у судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

         7.21. Питання, що не врегульовані цим Порядком, регулюються відповідно до чинного законодавства.

 Сільський голова                                                                          В.В.Нечеснюк

       

                Додаток 3

                до рішення сільської ради

                                                                                                від _______ № _______  

 

 

Методика

розрахунку і порядку використання орендної плати

за користування майном комунальної  власності Вікторівської 

сільської територіальної громади

 

1. Загальні положення

1.1. Методику та порядок розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна»,  з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду цілісних  майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) та окремого індивідуально визначеного майна комунального підприємства, організацій, установ, що знаходяться  у комунальній власності територіальної громади Вікторівської сільської ради.

         1.2. Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

         1.3. У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

         1.4. До орендної плати не включаються витрати на комунальні послуги, пов'язані з використанням та утриманням орендованого майна, у тому числі, на електроенергію, газ, воду, телефон, каналізацію, вивезення сміття та прибирання прилеглої до орендованого майна території, а також витрати, пов'язані з обслуговуванням інженерного обладнання внутрішньо будинкових мереж. Ці витрати за надані комунальні послуги оплачуються орендарем з власних коштів.

 

2. Оцінка об'єкта оренди

 

         2.1. Орендна плата нараховується з розрахунку фактичної вартості об’єкта оренди, визначеної шляхом проведення незалежної оцінки, враховуючи орендну ставку та індекс інфляції.

         Оцінка майна – процес визначення вартості майна на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна.

         2.2. Суб’єкт оціночної діяльності для проведення незалежної (експертної) оцінки майна для виготовлення технічної документації, оцінки та право установчих документів на об’єкти комунальної власності Вікторівської сільської ради визначається на конкурентних засадах.

         2.3. Замовником експертної оцінки є Орендодавець.

         Оплата робіт по проведенню незалежної (експертної) оцінки проводиться Орендарем.

         2.4. Оцінка об’єкта оренди передує укладенню та переукладенню договору оренди (крім окремих категорій орендарів, для яких встановлено пільговий розмір орендної плати, згідно п. 4 цієї Методики) з врахуванням вимог ст.11 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».   2.5. У разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) договору оренди проводиться оцінка об’єкта оренди.

         2.6. Період між датою незалежної оцінки і датою початку дії договору оренди не може перевищувати 6 місяців, якщо тільки менший термін не передбачено законодавством України чи звітом з незалежної оцінки.

 

3. Методика розрахунку орендної плати

 

         3.1. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати - останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди.

         З урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди.

         3.2. У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу, або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

         3.3. Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем.

         3.4. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси державних підприємств визначається за формулою:

                                     

             (Воз  +   Внм) х  Сор.ц

Опл = __________________

                         100

 

Де  Опл  - розмір річної орендної плати - грн.;

   

      Воз - вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта  оренди – грн.;

      Внм – вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди – грн.;

      Сор.ц - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів , комунальних підприємств, визначена згідно з додатком 1.

         3.5. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб'єкт малого підприємництва, - не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.

         3.6. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних міжурядових організацій в Україні встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами стандартизованої оцінки.

         3.7. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 4. цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

 

              Вп    х   Сор

Опл =_____________

                     100

            Де Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення     незалежної оцінки – грн.;

         Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком 2.

         3.8.Незалежна оцінка вартості об'єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами.

         Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

         3.9. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

        

Опл. міс.

=

Опл
_______
12

х Ід.о. х Ім,

         де Опл - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, гривень;

         Ід.о. - індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;

         Ім - індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

         3.10. Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

         3.11. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

         3.12. Розмір добової орендної плати розраховується за формулою:

 

         Опл.доб.=Опл.міс : Кд.м.,

         де Опл.доб. – розмір добової орендної плати, грн.;

         Опл.міс. – розмір місячної орендної плати, грн.;

         Кд.м. – кількість днів в місяці.

        

         3.13. Розмір погодинної орендної плати розраховується за формулою:

 

         Опл. пог. = Опл.доб. : 24 х t,

         де Опл.пог. – розмір погодинної орендної плати, грн.;

         Опл.доб. – розмір добової орендної плати, грн.;

         t – час, на який орендується приміщення за місяць, згідно графіку Орендаря.

         3.14. У разі, коли термін оренди становить не більше ніж п’ять днів, та без права продовження строку дії договору (в тому числі оренда приміщень для проведення масових заходів, урочистостей, змагань тощо), розмір річної орендної плати встановлюється за згодою орендодавця та орендаря, але повинен становити не менш як 25% від залишкової балансової вартості орендованого майна.

 

4. Розмір орендної плати для окремих категорій орендарів

 

         4.1. Річна орендна плата за оренду нерухомого майна визначається у розмірі 1 грн. за рік (без ПДВ) для:

         4.1.1. Бюджетних, громадських і благодійних організацій, які утримуються за рахунок сільського бюджету.

         4.1.2. Державними та комунальними закладами охорони здоров’я, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів.

         4.1.3. Державних та комунальних телерадіоорганізацій.

         4.1.4. Редакцій комунальних періодичних видань, науково-дослідних установ, навчальних закладів, організацій підприємств, що розповсюджують виключно вказані видання, установ, організацій власником яких є Вікторівська сільська рада.

         4.1.5. Суб’єктів підприємницької діяльності; установ, організацій, закладів всіх форм власності; молодіжних, дитячих, спортивних громадських організацій, які надають освітні, мистецькі, спортивні, соціальні послуги для дітей шкільного та дошкільного віку у приміщеннях, що перебувають на балансі установ, організацій, закладів освіти (шкіл, дошкільних дитячих установ, установ дитячо-юнацьких молодіжних клубів тощо).

         4.1.6. Громадських організацій ветеранів, на діяльність яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

         4.1.7. Суб’єктів підприємницької діяльності, які організовують та проводять харчування учнів у приміщеннях шкіл, при наявності необхідних угод та дозволів.

         4.1.8. Релігійних організацій всіх форм власності для забезпечення проведення Богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та надання освітніх і соціальних послуг.

 

5. Розмір плати за суборенду

 

         5.1. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.         5.3. Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.

         5.4. У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.

         5.5. Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

         5.6. Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до місцевого бюджету.

         5.7. Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

         5.8. Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до сільського бюджету здійснюється орендодавцем.

 

6. Розподіл коштів, отриманих від оренди комунального майна

  

            6.1. У разі коли орендодавцем майна є виконавчий комітет Вікторівської сільської ради орендна плата спрямовується у розмірі 100 відсотків до сільського  бюджету.

         6.2. У разі, коли орендодавцем майна є комунальні підприємства, заклади, установи, організації Вікторівської сільської  ради:                                 

         - орендна плата за окреме індивідуально визначене майно (крім нерухомого) підприємств, установ, організацій спрямовується комунальному підприємству, закладу, установі, організації;

         - за нерухоме майно – 70 відсотків орендної плати спрямовується комунальному підприємству, установі, організації; 30 відсотків до сільського бюджету.

         При цьому орендар сплачує 100 відсотків орендної плати орендодавцю, з яких 30 відсотків орендодавець перераховує до сільського бюджету.

         6.3. Кошти, отримані підприємством, установою, організацією від здачі в оренду комунального майна, мають спрямовуватися на його відновлення та утримання в належному технічному стані.

 

7.Термін внесення орендної плати

 

         7.1.Термін внесення орендної плати визначаються у договорі оренди. При цьому термін внесення орендної плати за звітний місяць не може перевищувати 25 числа місяця, що слідує за звітним.

         7.2. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.

         7.3.Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5- денний термін від дня одержання його письмової заяви.

 

 

 

Сільський голова                                                                           В.В.Нечеснюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 2 
до Методики

ОРЕНДНІ СТАВКИ 
за використання нерухомого майна комунальної власності Вікторівської сільської територіальної громади

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

Орендна ставка, відсотків

2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти

45

3. Розміщення:

40

ресторанів з нічним режимом роботи

 

торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї

 

офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

 

4. Розміщення:

30

виробників реклами

 

салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів

 

торговельних об'єктів з продажу автомобілів

 

зовнішньої реклами на будівлях і спорудах

 

5. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності

25

6. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів

22

7. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об'єктів нерухомості

21

8. Розміщення:

20

клірингових установ

 

майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів

 

майстерень з ремонту ювелірних виробів

 

ресторанів

 

приватних закладів охорони здоров'я

 

суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики

 

розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, скелець

 

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування

 

редакцій засобів масової інформації:

 

- рекламного та еротичного характеру

 

- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства

 

- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації

 

- тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення

 

9. Розміщення:

18

крамниць-складів, магазинів-складів

 

турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків

 

торговельних об'єктів з продажу:

 

- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів

 

- промислових товарів, що були у використанні

 

- автотоварів

 

- відео- та аудіопродукції

 

офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

 

антен

 

технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

 

10. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту

17    5

11. Розміщення:

15

суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом грошей

 

бірж, що мають статус неприбуткових організацій

 

кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини

 

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль

 

складів

 

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів

 

12. Розміщення:

13

закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях

 

суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин

 

13. Розміщення:

12

суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур'єрська служба)

 

стоянок для автомобілів

 

14. Розміщення:

10

комп'ютерних клубів та інтернет-кафе

 

ветеринарних аптек

 

рибних господарств

 

приватних навчальних закладів

 

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів

 

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами

 

суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи

 

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами

 

редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 10   Методики та пункті 7    цього додатка

 

інформаційних агентств

 

15. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі

10

16. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

9

17. Розміщення:

8

кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

аптек, що реалізують готові ліки

 

торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

 

18. Розміщення:

7

торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів;

 
   

ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

 
   
   
   
   

19. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні

7

20. Розміщення:

6

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи

 

об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку

 

суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень

 

торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів

 

21. Розміщення:

5

державних та комунальних закладів охорони здоров'я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів

 

державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету

 

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою

 

відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги

 

21.Розміщення суб'єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення

7

22. Розміщення:

4

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах  

 

громадських вбиралень

 

камер схову

 

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою

 

23. Розміщення:

3

аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами

 

суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги

 

органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань (крім асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом)

 

організацій, установ, що частково фінансуються з державного бюджету

 
   
   

24. Розміщення:

2

аптек, які обслуговують пільгові категорії населення

 

організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами

 

бібліотек, архівів, музеїв, крім музеїв, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів

 

торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян

 

25. Розміщення:

1

закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів

 

державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів

 

закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

 

26. Розміщення транспортних підприємств з:

 

перевезення пасажирів

15

перевезення вантажів

18

27. Розміщення творчих спілок, громадських об’єднань, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

не більш як 50 кв. метрів

3

для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів

7

28. Розміщення громадських об’єднань інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

не більш як 100 кв. метрів

1

для частини площі, що перевищує 100 кв. метрів

7

      розміщення спортивних площадок

10

   

      розміщення гаражних приміщень з опаленням 

10

      розміщення гаражних приміщень без опалення

6

29. Інше використання нерухомого майна

15

30. Використання площі загального користування

                           3

__________ 
Примітка.


Орендні ставки для орендарів - вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є суб'єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), застосовуються з коефіцієнтом 0,7.

     

 

 

 

 

 

 

 

[1] Акт оцінки  складається   у   випадках,   визначених   чинною Методикою оцінки об'єктів оренди, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.95    № 629 зі змінами,  а  саме  тоді,  коли  для  розрахунку  орендної плати не вимагається незалежна оцінка об'єкта.

[2] Мета використання орендованого приміщення зазначається з чітким дотриманням вимог додатку 2 Методики розрахунку і використання плати за оренду майна комунальної власності Вікторівської територіальної громади, затвердженої  рішенням сільської ради від15.08.2012 № 16-5/VI.

[3] Мета використання орендованого приміщення зазначається з чітким дотриманням вимог додатку 2 Методики розрахунку і використання плати за оренду майна комунальної власності Вікторівської територіальної громади, затвердженої  рішенням сільської ради від15.08.2012 № 16-5/VI.

[4] У разі, якщо орендар визначений за  результатами  конкурсу  на право  оренди  комунального майна,   пункт 3.1. викладається в такій редакції: «3.1. Орендна  плата  визначена  за  результатами конкурсу на право оренди комунального майна  і  становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку _________________ 20___р._________ грн.».                                                                                                                        

                                                                 (місяць)