Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

                ЗАТВЕРДЖЕНО
                Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)
            ЗАТВЕРДЖЕНО 
            Наказ / розпорядчий документ
            розпорядження №8 від 08.02.2019 року
            Вікторівська сільська рада
            (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
             
             
             
             
Паспорт
                     
1.  ( 0100000 ) Вікторівська  сільська рада
  (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника )    
2.  ( 0110000 )  Вікторівська  сільська рада
  (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)    
3.  ( 0118330 )  ( 0540 ) Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів    
                 
  (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)    
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –9000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 9000 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік», Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», Постанова КМУ від 17.09.1996 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів»,   Укази і розпорядження Президента України, Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України,рішення Вікторівська  сільської ради від 21.12.2018 №26-2/VІІ "Про сільський  бюджет Вікторівської сільської ради Маньківського району на 2019 рік""; та інші законодавчі акти.         
6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення екологічної безпеки навколишнього середовища 
7. Завдання бюджетної програми:

з/п
Завдання
  Забезпечення охорони навколишнього природного середовища
                     
8. Напрями використання бюджетних коштів:
                    (грн.)

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього
1 2 3 4 5 6
  Інші поточні видатки   9000 0 9000
Усього 0 9 000 0 9 000
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
                    (грн.)
Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4
Усього      
10. Результативні показники бюджетної програми: 

з/п
Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
   витрати на проведення заходів з охорони навколишнього природного середовища грн. розрахунок 0,00 9000,00 9000,00
2 продукту          
  Кількість об’єктів на яких забезпечиться охорона навколишнього природного середовища од. розрахунок 0,00 4,00 4,00
3 ефективності          
  середні витрати на проведення одного заходу грн. розрахунок 0,00 2250,00 2250,00
4 якості          
  Питома вага попереджених забрудненню  обєктів % розрахунок 0,00 100,00 100,00
                     
  Сільський голова     В.В.Нечеснюк  
          (підпис)   (ініціали та прізвище)