Надання дошкільної освіти

                ЗАТВЕРДЖЕНО
                Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)
            ЗАТВЕРДЖЕНО 
            розпорядження cільського голови від 08.02.2019 № 8
            Вікторівсьrа сільська рада
            (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
Паспорт
1.  ( 0100000 ) Вікторівська сільська рада
  (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника )    
2.  ( 0110000 )  Вікторівська сільська рада
  (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)    
3.  ( 0111010 )  ( 0910 ) Надання дошкільної освіти    
     
  (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)    
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1193991 гривень , у тому числі загального фонду – 1141991 гривень та спеціального фонду – 52000 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року № 254/96)

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року № 2456-VI зі змінами та доповненнями, внесеними Законами України)

Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік"

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР зі змінами

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 зі змінами

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами

Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017 року № 992

рішення сільської ради «Про сільський бюджет на 2019 рік» від 21.12.2018 року № 26-2/VII 
6. Мета бюджетної програми:
 Надання дошкільної освіти дошкільним енавчальним закладом
7. Завдання бюджетної програми:

з/п
Завдання
1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
8. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                грн.

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього
1 2 3 4 5 6
1 надання дошкільної освіти 1 141 991 52 000 0 1 193 991
Усього 1 141 991 52 000 0 1 193 991
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4
Програма соціально-економічного розвитку населеного пункту  на 2019 рік   0 0
Усього 0 0 0
10. Результативні показники бюджетної програми: 

з/п
Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
  Затрат          
1 середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу од. штатний розпис 12   12
2 середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу од. мережа 1   1
3 середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. мережа 6   6
4 середньорічне число штатних одиниць робітників од. мережа 7   7
5 кількість дошкільних навчальних закладів од. мережа 1   1
6 кількість груп од. мережа 2   2
7 всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. мережа 14   14
  Продукту          
8 кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб внутрішній облік 37   37
9 кількість дітей від 0 до 6 років осіб внутрішній облік 37   37
  Ефективності          
1 витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі грн. розрахунково 30865 1405 32270
  Якості          
1 кількість днів відвідування днів розрахунково 5727   5727
2 відсоток охоплення дітей дошкільною освітою % розрахунково 73   73
                     
  Сільський голова     В.В.Нечеснюк