Надання пільг з оплати послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014  № 836
 
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                                                                Розпорядження сільського голови № 8  від  08 лютого  2019 р.  
                                                                                Вікторівська  сільська  рада              
                                                                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)              
                                                                                               
                                                                                                
ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік  
1 0100000 Вікторівська  сільська а рада  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)  
2. 0110000 Вікторівська  сільська а рада  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)  
3 0113030   Надання пільг з оплати послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян  
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)  
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 43300 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 43300 тис.гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень  
5. Підстави для виконання бюджетної програми   
                                                                                                                                 
Бюджетний кодекс України

Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Наказ МФУ від 30.09.2016 р. № 860 "Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945  "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"

 

Рішення сесії сільської  ради VII скликання  від 21.12.2018 року  № 26-2/V11 "Про  сільський бюджет на 2019 рік "Про затрвердження Програми "Відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Вікторівської сільської  ради на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом" на 2019 рік"
 
6. Мета бюджетної програми Поліпшення соціального захисту окремих категорій громадян Асканія-Нова селищної ради та виконання вимог законодавства щодо безкоштовного перевезення окремих пільгових категорій громадян  
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми  
                                                                                                                                 
N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми  
1 2 3 4  
1 0113033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян  
                                                                                                                                 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань  
(тис.грн.)                          
                                                                                                                                 
N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд разом                          
                         
1 2 3 4 5 6 7                          
  0113033 1070 Підпрограма 1:
 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
43300,00 0,00 43300,00                          
1 0113033   Завдання 1:
 Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян
43300,00 0,00 43300,00                          
      Усього 43300,00 0,00 43300,00                          
                                                                                                                                 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми  
(тис.грн.)                                  
                                                                                                                                 
Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом                                  
                                 
1 2 3 4 5                                  
Відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Асканія-Нова селищної ради на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2018 рік 0113030 43300,00 0,00 43300,00                                  
Усього   43300,00 0,00 43300,00                                  
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань  
   
                                                                                                                                 
N з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника                    
1 2 3 4 5 6                    
  0113033 Підпрограма 1:
 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
                         
  0113033 Завдання 1:
 Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян
                         
  0113033 Продукту                          
  0113033 кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом осіб згідно Додатка 4 до Програми "Відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Асканія-Нова селищної ради на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом" на 2018 рік 163                    
  0113033 Ефективності                          
  0113033 середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом одному отримувачу компенсації тис.грн. Розрахунково.


один перевізник
266,00                    
  0113033 Якості                          
  0113033 питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих відс. Розрахунково.


Заплановано суму у повному обсязі.
100,00                    
                                                                                                                                 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис.грн.)  
                                                                                                                                 
Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
1 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Усього       0,00     0,00     0,00  
                                                                                                                                 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.  
                                                                                                                                 
Сільський  голова     В.В.Нечеснюк            
                                            (підпис)   (ініціали і прізвище)