Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

                ЗАТВЕРДЖЕНО
                Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)
            ЗАТВЕРДЖЕНО 
            розпорядження cільського голови від 08.02.2019 № 8
            Вікторівська сільська рада
            (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
Паспорт
                     
1.  ( 0100000 ) Вікторівка сільська рада
  (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника )    
2.  ( 0110000 )  Вікторівка сільська рада
  (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)    
3.  ( 0110150 )  ( 0111 ) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад    
     
  (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)    
4.Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 998819 гривень , у тому числі загального фонду – 998819 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
"Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року № 254/96)
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року № 2456-VI зі змінами та доповненнями, внесеними Законами України)
Закон України ""Про Державний бюджет на 2019 рік""
Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"" від 26.08.2014 № 836 зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України ""Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"" від 20.09.2017 № 793 зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України ""Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі ""Державне управління"" від 27.09.2012 року № 1035
рішення сільської ради «Про сільський бюджет на 2019 рік» від 21.12.2018 року № 26-2/VII 
6. Мета бюджетної програми:
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
                     
7. Завдання бюджетної програми:

з/п
Завдання
1 здійснення виконавчим органом сільської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
8. Напрями використання бюджетних коштів:

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього
1 2 3 4 5 6
1 забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 998 819   0 0 998 819
Усього 998 819   0 0 998 819
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4
Усього      
10. Результативні показники бюджетної програми: 

з/п
Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
  Затрат          
1 кількість штатних одиниць од. штатний розпис 6 0 6
  Продукту          
1 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг шт. журнал реєстрації 27 0 27
2 кількість прийнятих нормативно-правових актів шт. журнал реєстрації 5 0 5
  Ефективності          
3 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника шт. розрахунково 5,4 0 5,4
4 кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника шт. розрахунково 1 0 1
5 витрати на утримання однієї штатної одиниці шт. розрахунково 166,5 0 166,5
  Якості          
6 частка вчасно виконаних доручень у загальній їх кількості шт. розрахунково 2 0 2
7 частка прийнятих розпоряджень, рішень у загальній їх кільекості розроблених шт. розрахунково 57 0 57
8 частка задоволених звернень, заяв, скарг у загальному обсязі шт. розрахунково 27 0 27
  Сільський голова     В.В.Нечеснюк