Організація благоустрою населених пунктів

                ЗАТВЕРДЖЕНО
                Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)
            ЗАТВЕРДЖЕНО 
            розпорядження cільського голови від 08.02.2019 № 8
            Вікторівська   сільська рада
            (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
Паспорт
                     
1.  ( 0100000 ) Вікторівська  сільська рада
  (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника )    
2.  ( 0110000 ) Вікторівська сільська рада
  (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)    
3.  ( 0116030 )  ( 0620 ) Організація благоустрою населених пунктів    
     
  (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)    
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –303360 гривень , у тому числі загального фонду – 303360 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року № 254/96)

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року № 2456-VI зі змінами та доповненнями, внесеними Законами України))

Закон України "Про Державний бюджет на 2018 рік"

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР зі змінами

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 зі змінами

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами  Закон України
 "Про благоустрій населених пунктів" № 1817-19 від 17.01.2017 із змінами
рішення сільської ради «Про сільський бюджет на 2019 рік» від 21.12.2018 року № 26-2/VII 
6. Мета бюджетної програми:
Підвищення рівня благоустрою міста
7. Завдання бюджетної програми:

з/п
Завдання
1 Реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території села та покращення його естетичного вигляду, створення оптимальних умов для праці, побуту та відпочинку мешканцівсела та гостей.
8. Напрями використання бюджетних коштів:
                    (грн.)

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього
1 2 3 4 5 6
1 забезпечення поточних видатків по благоустрою 303 360 0 0 303 360
Усього 303 360 0 0 303 360
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:                                                           грн.
Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4
Програма соціально-економічного розвитку населеного пункту  на 2019 рік 303 360 0 303 360
Усього 303 360 0 303 360
10. Результативні показники бюджетної програми: 

з/п
Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
  Затрат          
  кулькість працівників групи благоустрою осіб штатний розпис 0   0
  Обсяг витрат на вуличне освітлення грн. бюджет 50000   50000
  плаща, що підлягає догляду га розрахунок 502,4   502,4
  кількість обєктів соц. сфери села, що підлягає догляду шт. розрахунок 5   5
  Продукту          
  організація благоустрою села грн./рік бюджет 303360   303360
  Ефективності          
  середні витрати на одного жителя села грн. розрахунково 283,51   283,51
  Якості          
  середня місячна зарплата одного працівника грн. розрахунково 0   0
             
                     
  Сільський голова     В.В.Нечеснюк