Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховно

                ЗАТВЕРДЖЕНО
                Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)
            ЗАТВЕРДЖЕНО 
            розпорядження cільського голови від 08.02.2019 № 8
            Вікторівська  сільська рада
            (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
Паспорт
1.  ( 0100000 ) Вікторівська  сільська рада
  (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника )    
2.  ( 0110000 ) Вікторівська сільська рада
  (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)    
3.  ( 0117691 )  ( 0490 ) Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
 
  (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)    
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –17000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 17000 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
"Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року № 254/96)
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року № 2456-VI зі змінами та доповненнями, внесеними Законами України)
Закон України ""Про Державний бюджет на 2019 рік""
Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"" від 26.08.2014 № 836 зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України ""Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"" від 20.09.2017 № 793 зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України ""Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів "" від 27.09.2012 року № 1035
рішення сільської ради «Про сільський бюджет на 2019 рік» від 21.12.2018 року № 26-2/VII 
6. Мета бюджетної програми:
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місце
7. Завдання бюджетної програми:

з/п
Завдання
1 вирішення окремих питань у соціально-економічній та культурній сфері життєдіяльності села
8. Напрями використання бюджетних коштів:
                    (грн.)

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього
1 2 3 4 5 6
1 Розробка та здійснення комплексу заходів  організаційного, фінансового, економічного характеру щодо розвитку села 0 17 000 0 17 000
Усього 0 17 000 0 17 000
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
                    (грн.)
Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4
Положення про цільові кошти сільської ради 0 17 000 17 000
Усього 0 17 000 17 000
10. Результативні показники бюджетної програми: 

з/п
Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
  Затрат          
  обсяг видатків запланованих на виконання заходів грн. бюджет 0 17000 17000
  Продукту          
  отримання коштів від сплати коштів самоподаткування грн. бюджет 0 17000 17000
  Ефективності          
  середні витрати на одного жителя села грн. розрахунково   15,89 15,89
  Якості          
  динаміка збільшення обсягу видатків у плановому періоді відповідно до фактичних показників попереднього періоду % розрахунково 0 106 106
             
                     
  Сільський голова     В.В.Нечеснюк