Забезпечення діяльності бібліотек

                ЗАТВЕРДЖЕНО
                Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)
            ЗАТВЕРДЖЕНО 
            розпорядження cільського голови від 08.02.2019 № 8
            Вікторівська сільська рада
            (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
Паспорт
1.  ( 0100000 ) Вікторівська   сільська рада
  (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника )    
2.  ( 0110000 ) Вікторівська сільська рада
  (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)    
3.  ( 0114030 )  ( 0824 ) Забезпечення діяльності бібліотек    
     
  (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)    
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –75530 гривень , у тому числі загального фонду – 75530 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
"Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року № 254/96)
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року № 2456-VI зі змінами та доповненнями, внесеними Законами України)
Закон України ""Про Державний бюджет на 2019 рік""
Наказ Міністерства фінансів України ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"" від 26.08.2014 № 836 зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України ""Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"" від 20.09.2017 № 793 зі змінами
спільний наказ Наказ Мінфіну та Мінкультури від 01.10.2010 № 1150-41 ""Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі ""Культура""
Закон України від 14.12.10 № 2778-VI "Про культуру", Закон України від  27.01.1995 № 32/95-ВР "Про бібліотеку і бібліотечну справу",                                                                                          Указ Президента України від 20.03.2000 № 490/2000 "Про невідкладні заходи розитку бібліотек України",                                                                                                                                                              рішення сільської ради «Про сільський бюджет на 2019 рік» від 21.12.2018 року № 26-2/VII 
6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками 
7. Завдання бюджетної програми:

з/п
Завдання
1 Забезпечення доступності для громадян  документів та інформації, створення умов для повного забезпечення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, користування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік та контроль
8. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                           грн.

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього
1 2 3 4 5 6
1 діяльність сільської бібліотеки 75 530 0 0 75 530
Усього 75 530 0 0 75 530
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:                                           грн.
Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4
Усього      
10. Результативні показники бюджетної програми: 

з/п
Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
  Затрат          
1 кількість установ (бібліотек) шт штатний розпис 1   1
2 середнє число окладів (ставок) -всьго шт штатний розпис 0,75   0,75
  Продукту          
1 число читачів чол. річний звіт 652   652
2 бібліотечний фонд прим. річний звіт 19572   19572
3 поповнення бібліотечного фонду прим. річний звіт 347   347
4 кількість книговидач од. річний звіт 13116   13116
  Ефективності          
1 кількість книговидач на одного працівника од. розрахунково 13116   13116
2 середні витрати на обслуговування одного читача грн. розрахунково 115,84   115,84
3 середні витрати на придбання одного примірника книжок грн. розрахунково      
  Якості          
1 динаміка поповнення бібліотечного фонду у плановому періоді відповідно до фактичних показників попереднього періоду % розрахунково 100   100
2 динаміка збільшення книговидач у плановому періоді відповідно до фактичних показників попереднього періоду % розрахунково 100   100
                     
  Сільський голова     В.В.Нечеснюк