Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

                ЗАТВЕРДЖЕНО
                Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)
            ЗАТВЕРДЖЕНО 
            розпорядження cільського голови від 08.02.2019 № 8
            Вікторівська  сільська рада
            (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
Паспорт
1.  ( 0100000 ) Вікторівська сільська рада
  (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника )    
2.  ( 0110000 )  Вікторівська сільська рада
  (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)    
3.  ( 0114060 )  ( 0828 ) Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів
 
  (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)    
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –396090 гривень , у тому числі загального фонду – 392090 гривень та спеціального фонду –4000 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
"Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року № 254/96)
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року № 2456-VI зі змінами та доповненнями, внесеними Законами України)
Закон України ""Про Державний бюджет на 2019 рік""
Наказ Міністерства фінансів України ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"" від 26.08.2014 № 836 зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України ""Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"" від 20.09.2017 № 793 зі змінами
спільний наказ Наказ Мінфіну та Мінкультури від 01.10.2010 № 1150-41 ""Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі ""Культура""
Закон України від 14.12.10 № 2778-VI"Про культуру",                                                                                                                                                                                                                              рішення сільської ради «Про сільський бюджет на 2019 рік» від 21.12.2018 року № 26-2/VII 
6. Мета бюджетної програми:
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення 
7. Завдання бюджетної програми:

з/п
Завдання
1 Збезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
8. Напрями використання бюджетних коштів:
                    (грн.)

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього
1 2 3 4 5 6
1 функціонування сільського будинку культури 392 090 4 000 0 396 090
Усього 392 090 4 000 0 396 090
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:                                                      грн.
Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4
Усього      
10. Результативні показники бюджетної програми: 

з/п
Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
  Затрат          
1 кулькість установ од. звітність установ 1   1
2 кулькість гуртків од. звітність установ 8   8
3 середнє число окладів (ставок) -всього грн. штатний розпис 6   6
4 середнє число спеціалістів -всього грн. штатний розпис 3   3
5 витрат на забезпечення діяльлності будинків культури грн. бюджет 392090 4000 396090
  Продукту          
1 кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення од. річний звіт 32   32
2 кількість відвідувачів заходів осіб річний звіт 7000   7000
  Ефективності          
1 середні витрати на одного відвідувача заходів грн. розрахунково 12253   12253
2 середні витрати на проведення одного заходу грн. розрахунково 1425   1425
3 середні витрати на придбання одного примірника книжок грн. розрахунково 0   0
  Якості          
1 відсоток охоплення дітей заходами % розрахунково 62   62
                     
  Сільський голова     В.В.Нечеснюк