графік прийому звернень

Звернення до виконавчого комітету Вікторівської сільської ради від громадян

приймаються у приміщенні Вікторівської сільської ради

 

Адреса

20144, вул. Молодіжна, 1, с.Вікторівка

Телефон

(04748)7-52-42

 

 

Електронна адреса

viktorivska_sr@@ukr.net

 

Розклад роботи

 

Понеділок- четвер з 08-00 до 17-15,

п'ятниця з 08-00 до 16.00
Обідня перерва: з 13-00 -14-00

 

 

 

Графік  прийому відвідувачів у Вікторівській сільській раді

 

 

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Дні тижня

Години

Сільський голова

Нечеснюк

Віталій Віталійович

Щопонеділка

Щосереди

Третя неділя місяця

10.00-13.00

14.00-17.00

11.00-13.00

 

Секретар ради

Мовчан Ольга Петрівна

Щовівторка

Щочетверга

10.00-13.00

14.00-17.00

 

 

 

 

Процедура звернення

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» громадяни мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

 

      Вимоги до звернення відповідно до ст.5 Закону України «Про звернення громадян»                 У зверненні має бути зазначено: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі), чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи, особисто, чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства (згідно доручення). Звернення може бути подано, як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). Письмове звернення повинне бути підписано заявником (заявниками), із зазначенням дати. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями, не пізніше як через десять днів. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

           

           Особистий прийом громадян та звернення на телефонну «гарячу» лінію         Особистий прийом громадян сільським головою, секретарем ради проводиться відповідно до затвердженого сільським головою графіка.

Попередній запис громадян проводиться в робочий час при особистій зустрічі з громадянином, представником громадянина, повноваження якого оформлені в установленому порядку, або особою, яка перебуває у родинних відносинах з громадянином. Для запису на особистий прийом до сільського голови  громадянин повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу, представник – документ про уповноваження, оформлений в установленому порядку. Під час попереднього запису на особистий прийом громадянин, або уповноважена особа надають документи (матеріали щодо розгляду порушеного питання), що підтверджують необхідність особистої зустрічі з керівництвом сільської ради для розгляду порушеного питання.

На особистий прийом громадян до сільського голови запис за телефоном не здійснюється.

                                           

                                               Терміни розгляду звернень громадян                                                                                        Звернення розглядаються і вирішуються в термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. Якщо у місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо - приймається рішення про подовження терміну розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. Загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів. На обґрунтовану письмову вимогу громадянина, термін розгляду звернення може бути скорочений.

 

Право громадян на звернення

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Звернення громадян є одним із засобів захисту їх прав та законних інтересів, це право закріплено у статті 40 Конституції України.

Порядок практичної реалізації громадянами України, наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, місцевого самоврядування відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів, регулюється Законом України "Про звернення громадян" від 02 жовтня 1996 року №393/96-ВР.

Цей Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення. Закон дає визначення формам та видам звернень, встановлює основні вимоги до звернення, терміни, передбачає права громадянина при розгляді його звернення.

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Розрізняють такі види звернень:

Пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Зазвичай в пропозиціях містяться дані власних спостережень, практики роботи автора, порушуються проблеми державного і громадського життя із зазначенням недоліків у їх вирішенні, що допускаються конкретними органами, а також пропонуються шляхи і способи вирішення цих проблем.

Заява (клопотання) – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.

Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

Скаргою також визнається незгода з рішенням або діями, що стосуються прав та охоронюваних законом інтересів громадян.

За формами розрізняють усне або письмове, індивідуальне або колективне.

Для того щоб звернення могло бути розглянуте, і на нього було дано відповідь, воно має бути оформлене належним чином, тобто мати всі необхідні складові частини (реквізити). А саме, у зверненні треба зазначити:

- прізвище, ім'я, по батькові громадянина, що звернувся;

- місце його проживання;

- суть порушеного питання.

На письмовому зверненні також обов'язково ставиться підпис заявника (заявників) із зазначенням дати.

Не підписане звернення або підписане таким чином, що з нього неможливо встановити авторство, вважається анонімним і не підлягає розгляду.

Необхідно звернути увагу, що згідно з ст. 5 Закону України “Про звернення громадян” громадяни мають право надіслати письмове звернення з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

При подачі електронного звернення, громадянам слід звернути увагу на вимоги п. 4 розділу ІІ Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління, який набрав чинності 17 березня 2017 року, якими встановлено, що в електронному зверненні має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Електронне звернення, надіслане без використання електронного підпису, обов'язково повинно мати вигляд скан-копії або фотокопії звернення з підписом заявника із зазначенням дати.

До звернень можуть додаватися різні довідкові матеріали в оригіналах або копіях.

Звернення, оформлене без дотримання перелічених вимог, повертається заявнику з відповідними роз'ясненнями, як правило, не пізніше ніж через 10 днів із дня його надходження.

Подавати звернення необхідно до тих органів, установ і тих посадових осіб, від яких залежить вирішення цього питання. Якщо питання, порушені в отриманому зверненні, не входять до повноважень адресата, звернення пересилається за належністю відповідному органу або посадовій особі у строк не більше п'яти днів. Про це має повідомлятися громадянину, що подав звернення. При цьому скарги не можуть направлятися для розгляду тому органу (посадовій особі), дії або рішення якого підлягають оскарженню.

Якщо заявник не отримав відповідь на своє звернення, він відповідно до статті 55 Конституції України має право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Звернення юридичних осіб не може регламентуватись Законом України "Про звернення громадян", так як відповідно до Цивільно-процесуального, Адміністративного, Господарсько-процесуального Кодексів скарги на дії чи бездіяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб мають розглядатись тільки судом, окрім випадків, передбачених Законом України "Про виконавче провадження", де безпосередньо передбачено право юридичних та фізичних осіб оскаржувати дії чи бездіяльність державних виконавців.